අභ්‍යන්තර විගණක අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද මානසික සංවර්ධන භාවනා වැඩසටහන ගරු මහෝපාධයාන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019/09/19 වන දින විශ්වවිදයාලිය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

_DSC0014.gif

_DSC0023.gif

_DSC0030.gif

_DSC0037.gif

_DSC0100.gif

Posted in News on Sep 19, 2019

Upcoming Events

Oct

30

30 Oct - 31 Jan
දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම උසස් ඩිප්ලෝම පරීක්ෂණය 2018 (පළමු වසර)
දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම...

Sep

25

25 Sep - 25 Sep
"සාහිත්‍ය සංකතන 2019 "
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Aug

28

28 Aug - 28 Aug
"දේශපාලනය තුල ආගම හා ආගම තුල දේශපාලනය"
සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්...

Jul

25

25 Jul - 25 Jul
Vacancies
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

Jul

09

09 Jul - 11 Jul
" සමාජ ප්‍රශ්න නිරාකරණයෙහි ලා ප්‍රජා නායකයෙකුගේ භූමිකාව "
බෞද්ධ සංස්කෘතික අධ්‍ය�...

Jun

24

24 Jun - 30 Aug
Foreign candidates university admission – academic year 2019/2020
Applications are invited up to 30.08.2019 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results