අභ්‍යන්තර විගණන අංශය


මෙහෙවර

විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්නා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයට සහභාගීවී, එම කටයුතුවල වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සහ ඒවා අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත්භාවය හා ප්‍රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව අඛණ්ඩ සමීක්‍ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් සිදු කිරීම.


අංශයෙන් සිදු කෙරෙන මූලික කාර්යභාරයය

■වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ක්‍රියාත්මකවන  අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය සැළැස්ම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක්‍රියාකිරීත්වය අතින් සාර්ථකමදැයි සොයා බැලීම.

■ගිණුම් සහ වෙනත් වාර්තාවල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරිම සහ යොදාගෙන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිවෙත මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන් පිළියෙල කිරිම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.

■කාර්යමණ්ඩලයට පවරා දී ඇති වගකීම් ඉටුකිරීමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයෙහි ගුණාත්මකතාවය ඇගයීම.

■විශ්වවිද්‍යාලයේ වත්කම්, සිය`ඵම ආකාරයේ අලාභ හානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂාකර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.

■රජයේ ආයතන සංග්‍රහය, රජයේ මූල්‍ය රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහ භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින්වර නිකුත් කර ඇති පරිපූරක උපදෙස් පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.

■අවශ්‍ය අවස්තාවල දී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.


අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ කාර්යමණ්ඩලය


අංශ ප්‍රධාන
එම්.කේ.කේ.ඩී.එන්. ප්‍රියදර්ශනි මිය(B.Com (Special) Hon, CA-Finalist, English Diploma)
සහකාර අභ්‍යන්තර විගණකකේ.ඒ.එම්.එච්.කත්‍රිආරච්චි මිය
B.Sc. (Business Administration), Intermediate Level CA Sri Lanka
විගණන සහකාර II ශ්‍රේණියජී.එම්.නුවන් ගජසිංහ මයා
B.Sc. (Special) Accountancy & Finance, Master’s in Public Administration (Reading), CAB (II) CA Sri Lanka
විගණන සහකාර II ශ්‍රේණියවැඩ සහයක III ශ්‍රේණිය
ඒ.ජී.රසික ප්‍රදීප් විමලරත්න මයා


අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම - 2020 වසර 


Upcoming Events

Oct

16

16 Oct - 02 Nov
Notice for students
විශේෂ දැන්වීමයි<br><br> ක�...

Oct

09

09 Oct - 31 Oct
පශ්චාද් උපාධි පීඨය හා බාහිර උපාධි විභාග මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා හදාරන සියලුම සිසුන් සඳහා දැන්වීමයි
2020.10.10 දින සිට පශ්චාද් උප�...

Oct

07

07 Oct - 21 Oct
Notice for all students - academic discontinuous
<b> විශේෂ දැන්වීමයි<b> <br><br> ...

Oct

04

04 Oct - 31 Oct
දැන්වීමයි - බාහිර උපාධි පාඨමාලාව හදාරන සිසුන් සඳහා
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Oct

02

02 Oct - 15 Oct
සාහිත්‍ය සංකතන 2020 - නිර්මාණ කුසලතා ඇගයීම
සාහිත්‍ය සංකතන 2020 - නිර්...

Sep

24

24 Sep - 24 Sep
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ උරුමය : තර්ජන අභියෝග හා අනාගතය ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Exam Results
See latest exam results