අභ්‍යන්තර විගණන අංශය


මෙහෙවර

විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්නා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයට සහභාගීවී, එම කටයුතුවල වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සහ ඒවා අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත්භාවය හා ප්‍රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව අඛණ්ඩ සමීක්‍ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් සිදු කිරීම.


අංශයෙන් සිදු කෙරෙන මූලික කාර්යභාරයය

■වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ක්‍රියාත්මකවන  අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය සැළැස්ම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක්‍රියාකිරීත්වය අතින් සාර්ථකමදැයි සොයා බැලීම.

■ගිණුම් සහ වෙනත් වාර්තාවල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරිම සහ යොදාගෙන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිවෙත මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන් පිළියෙල කිරිම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.

■කාර්යමණ්ඩලයට පවරා දී ඇති වගකීම් ඉටුකිරීමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයෙහි ගුණාත්මකතාවය ඇගයීම.

■විශ්වවිද්‍යාලයේ වත්කම්, සිය`ඵම ආකාරයේ අලාභ හානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂාකර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.

■රජයේ ආයතන සංග්‍රහය, රජයේ මූල්‍ය රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යාංශය විසින් සහ භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින්වර නිකුත් කර ඇති පරිපූරක උපදෙස් පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.

■අවශ්‍ය අවස්තාවල දී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.


අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ කාර්යමණ්ඩලය


අංශ ප්‍රධාන
එම්.කේ.කේ.ඩී.එන්. ප්‍රියදර්ශනි මිය(B.Com (Special) Hon, CA-Finalist, English Diploma)
සහකාර අභ්‍යන්තර විගණකකේ.ඒ.එම්.එච්.කත්‍රිආරච්චි මිය
B.Sc. (Business Administration), Intermediate Level CA Sri Lanka
විගණන සහකාර II ශ්‍රේණියජී.එම්.නුවන් ගජසිංහ මයා
B.Sc. (Special) Accountancy & Finance, Master’s in Public Administration (Reading), CAB (II) CA Sri Lanka
විගණන සහකාර II ශ්‍රේණියවැඩ සහයක III ශ්‍රේණිය
ඒ.ජී.රසික ප්‍රදීප් විමලරත්න මයා


අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම - 2020 වසර 


Upcoming Events

Jan

21

21 Jan - 28 Feb
විභාග කාලසටහන - තෙවන වසර දෙවන සමාසික විභාගය / third year second semester examination time table - 2021
<h2>තෙවන වසර දෙවන සමාසික �...

Jan

21

21 Jan - 31 Jan
First page of the answer sheet to be completed by the student - ශිෂ්‍යයා විසින් සම්පූර්ණ කල යුතු පිළිතුරු පත්‍රයේ මුල් පිටුව
It is compulsory to attach this first page with each of your...

Jan

20

20 Jan - 28 Feb
විභාග කාලසටහන - සිව්වන වසර දෙවන සමාසික විභාගය / fourth year second semester examination time table - 2021
<h2>සිව්වන වසර දෙවන සමාස�...

Jan

18

18 Jan - 22 Jan
Guidelines for students regarding conducting second semester examinations online
Please download Guidelines for Students Regarding Conductin...

Jan

15

15 Jan - 22 Jan
Extended deadline call for papers: pedagogical efficacy in global context - online conference 2021
Based on a number of extension requests, the deadline for su...

Jan

15

15 Jan - 22 Jan
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන - සිව්වන වසර දෙවන සමාසික විභාගය / fourth year second semester examination time table (not amended) - 2021
<h2>සිව්වන වසර දෙවන සමාස�...

Exam Results
See latest exam results