ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ 
151 වෙනි අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල පර්යේෂණ සැසිය

2021.12.08 දින පෙ.ව. 9.00 ට පර්යේෂණ මාතෘකාව - ධාතුගබ්භ පිධානකම්ම : ලාංකේය උරුම සංරක්ෂණයේ දුර්ලභ නිරූපණයක්

සම්පත් දායකත්වය    - කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඩබ්. ඉෂංක මල්සිරි මහතා

google meet link: http://meet.google.com/pwa-tqrd-jvr


YouTube links 

Session 

Name of the Lecturer

Topic


146
Ven. Koonkandawala Wimaladhamma Thero
Department of Buddhist Philosophy
‘Mental Disorder’ as Revealed in Buddhist Psychology and Abnormal Psychology 

145
Dr. W. Ishankha Malsiri
Department of Archaeology
අට්ඨකතා පුරාවිද්‍යාව; වහා පිරවිය යුතු රික්තයක් සැසිය

144

Prof. Mrs. H.M.Y.V.K. Herath
Department of Archeology

ලක්දිව පුරාවිද්‍යා ප්‍රඥප්ති හා නියමාවලි (වර්තමාන සමාජ ක්‍රියාකාරිත්වය ඇසුරෙන් විමසුමක්)
Upcoming Events

Apr

28

28 Apr - 31 May
2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලයට කැඳවා දේශන පැවැත්වීම / commencement of the physical lecturers
2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා 2022...

Apr

27

27 Apr - 20 May
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2022.04.26 දින නිකුත් කළ 2021 ඔක�...

Apr

26

26 Apr - 31 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම issuing results - october 2021 and december 2021
2021 ඔක්තෝබර් හා 2021 දෙසැම්...

Apr

20

20 Apr - 30 Apr
පළමු සමාසිකයට අදාළ දේශන ආරම්භ කිරීම / commencement of the first semester - 2021/2022
සියලු ම සිසුන්ගේ දැන ග�...

Apr

01

01 Apr - 05 Apr
විශේෂ දැනුම්දීමයි - ශාස්ත්‍රපති උපාධියට අදාළ දේශන
ගෞරවණිය ස්වාමීන් වහන්�...

Mar

22

22 Mar - 30 Apr
Student portal for internal undergraduate students - අභ්‍යන්තර උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා ශිෂ්‍ය ද්වාරය
විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍�...

Exam Results
See latest exam results