ඔබගේ BPU Email  සදහා log වීම Log in to your BPU Email

ඔබගේ BPU Email  සදහා log වීමට http://www.gmail.com/ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකයට අදාළ User Name & Password   භාවිතා කරමින්  E-mail account  එක සඳහා log වෙන්න.

Visit http://www.gmail.com/ to log in for your BPU Email. Log in to your e-mail account using the User Name & Password associated with your registration number.

Registration Number
Name
Email Address
Temporary Password
BS/2019/01 Ven. Matale Anomadassi bs201901@bpu.ac.lk bs2019&01
BS/2019/02 Ven. Kohombagane Sirirathana bs201902@bpu.ac.lk bs2019&02
BS/2019/03 Ven. Dorapane Sugathadinna bs201903@bpu.ac.lk bs2019&03
BS/2019/04 Ven. Midellewe Sirirathana bs201904@bpu.ac.lk bs2019&04
BS/2019/05 Ven. Thambiligala Ananda bs201905@bpu.ac.lk bs2019&05
BS/2019/06 Ven. Medabedde Suseema bs201906@bpu.ac.lk bs2019&06
BS/2019/07 Ven. Kendaketiye Pannajothi bs201907@bpu.ac.lk bs2019&07
BS/2019/08 Ven. Embilipiiye Rathanasara bs201908@bpu.ac.lk bs2019&08
BS/2019/09 Ven. Kalagediare Mangala bs201909@bpu.ac.lk bs2019&09
BS/2019/10 Ven. Boralande Dhammasiri bs201910@bpu.ac.lk bs2019&10
BS/2019/11 Ven. Guruwela Sumanathissa bs201911@bpu.ac.lk bs2019&11
BS/2019/12 Ven. Keenahela Amithananda bs201912@bpu.ac.lk bs2019&12
BS/2019/13 Ven. Talangalle Kassapa bs201913@bpu.ac.lk bs2019&13
BS/2019/14 Ven. Thalawe Dhammika bs201914@bpu.ac.lk bs2019&14
BS/2019/15 Ven. Pinsirigama Rahula bs201915@bpu.ac.lk bs2019&15
BS/2019/16 Ven. Kekulawala Nandarathana bs201916@bpu.ac.lk bs2019&16
BS/2019/17 Ven. Vilgamuwe Seeladassi bs201917@bpu.ac.lk bs2019&17
BS/2019/18 Ven. Ellewewa Suseema bs201918@bpu.ac.lk bs2019&18
BS/2019/19 Ven. Ketavala Sumanananda bs201919@bpu.ac.lk bs2019&19
BS/2019/20 Ven. Mediyagolle Deepananda bs201920@bpu.ac.lk bs2019&20
BS/2019/21 Ven. Abbowe Pangngnadeepa bs201921@bpu.ac.lk bs2019&21
BS/2019/22 Ven. Keppitiyagoda Dhammarakkhitha bs201922@bpu.ac.lk bs2019&22
BS/2019/23 Ven. Padalangala Suneetha bs201923@bpu.ac.lk bs2019&23
BS/2019/24 Ven. Kaduruwewe Punna bs201924@bpu.ac.lk bs2019&24
BS/2019/25 Ven. Suwarapola Sujatha bs201925@bpu.ac.lk bs2019&25
BS/2019/26 Ven. Iththademaliye Paduma bs201926@bpu.ac.lk bs2019&26
BS/2019/27 Ven. Gawarammane Pemananda bs201927@bpu.ac.lk bs2019&27
BS/2019/28 Ven. Sandanamkulame Chandarathana bs201928@bpu.ac.lk bs2019&28
BS/2019/29 Ven. Yakawewe Pagngnasara bs201929@bpu.ac.lk bs2019&29
BS/2019/30 Ven. Bambaravane Kovida bs201930@bpu.ac.lk bs2019&30
BS/2019/31 Ven. Kesbewe Piyananda bs201931@bpu.ac.lk bs2019&31
BS/2019/32 Ven. Munwaththe Gnanawimala bs201932@bpu.ac.lk bs2019&32
BS/2019/33 Ven. Kudumbuwe Anandamaithree bs201933@bpu.ac.lk bs2019&33
BS/2019/34 Ven. Walaswewe Wimalawisuddhi bs201934@bpu.ac.lk bs2019&34
BS/2019/35 Ven. Wellewalathenne Seelananda bs201935@bpu.ac.lk bs2019&35
BS/2019/36 Ven. Elpitiye Sumedha bs201936@bpu.ac.lk bs2019&36
BS/2019/37 Ven. Pelempitiye Mudithadhamma bs201937@bpu.ac.lk bs2019&37
BS/2019/38 Ven. Amunumulle Sarananda bs201938@bpu.ac.lk bs2019&38
BS/2019/39 Ven. Jayasiripura Pagngnasoma bs201939@bpu.ac.lk bs2019&39
BS/2019/40 Ven. Mulatiyana Nandarathana bs201940@bpu.ac.lk bs2019&40
BS/2019/41 Ven. Wilagama Sangarathana bs201941@bpu.ac.lk bs2019&41
BS/2019/42 Ven. Kadawathmaduwe Gunasiri bs201942@bpu.ac.lk bs2019&42
BS/2019/43 Ven. Panamure Sugathawansha bs201943@bpu.ac.lk bs2019&43
BS/2019/44 Ven. Karandeniye Sumanathissa bs201944@bpu.ac.lk bs2019&44
BS/2019/45 Mr. Jayasundara Mudiyanselage Mahesh Darshana Bandara Jayasundara bs201945@bpu.ac.lk bs2019&45
BS/2019/46 Mr. Patikiri Koralalage Chamod Waruna Sandaruwan bs201946@bpu.ac.lk bs2019&46
BS/2019/47 Mr. Waththegama Kodithuwakkuge Nipuna Shehan Kodithuwakku bs201947@bpu.ac.lk bs2019&47
BS/2019/48 Mr. Magama Mudalige Udesh Himantha bs201948@bpu.ac.lk bs2019&48
BS/2019/49 Mr. Aberathna Chalanka Dilshan bs201949@bpu.ac.lk bs2019&49
BS/2019/50 Mr. Thennakoon Mudiyanselage Gedara Divanga Vishmajith Bandara bs201950@bpu.ac.lk bs2019&50
BS/2019/51 Mr. Liyanage Dinuka Madukara bs201951@bpu.ac.lk bs2019&51
BS/2019/52 Mr. Egodagedara Kavinda Deshan Dayarathna bs201952@bpu.ac.lk bs2019&52
BS/2019/53 Mr. Deniye Kotuwe Gedara Tharaka Sandakelum bs201953@bpu.ac.lk bs2019&53
BS/2019/54 Mr. Weerashinha Arachchilage Lakshman bs201954@bpu.ac.lk bs2019&54
BS/2019/55 Mr. Ihalagedara Herath Mudiyanselage Taraka Madhusanka bs201955@bpu.ac.lk bs2019&55
BS/2019/56 Mr. Ramu Anushka Niroshan Chathubhashana bs201956@bpu.ac.lk bs2019&56
BS/2019/57 Mr. Bulaththalwaththe Gedara Chandana Bandula bs201957@bpu.ac.lk bs2019&57
BS/2019/58 Mr. Kodimarakkalage Shehan Sandaruwan Fernando bs201958@bpu.ac.lk bs2019&58
BS/2019/59 Mr. Galketiye gedara Prasath Dushmantha Galketiya bs201959@bpu.ac.lk bs2019&59
BS/2019/60 Mr. Rambanda Dewayalage Chanaka Rosan Edirisinha bs201960@bpu.ac.lk bs2019&60
BS/2019/61 Mr. Wanniarachchige Nipuna Nuwan Kumara bs201961@bpu.ac.lk bs2019&61
BS/2019/62 Mr. Nandana Gedara Malinda Pushpakumara bs201962@bpu.ac.lk bs2019&62
BS/2019/63 R.M Jeewan Ravindra Lakmal bs201963@bpu.ac.lk bs2019&63
BS/F/2019/001 Pannadipa bsf2019001@bpu.ac.lk bsf2019&01
BS/F/2019/002 Varalinkar bsf2019002@bpu.ac.lk bsf2019&02
BS/F/2019/003 Buddagayawe Vimalbodhi bsf2019003@bpu.ac.lk bsf2019&03
BS/F/2019/004 Vimala bsf2019004@bpu.ac.lk bsf2019&04
BS/F/2019/005 Sukykumar Tanchangya bsf2019005@bpu.ac.lk bsf2019&05
BS/F/2019/006 Zarnyya bsf2019006@bpu.ac.lk bsf2019&06
BS/F/2019/007 Kawidaza bsf2019007@bpu.ac.lk bsf2019&07
BS/F/2019/008 Vimala bsf2019008@bpu.ac.lk bsf2019&08
BS/F/2019/009 Dhammasarmi bsf2019009@bpu.ac.lk bsf2019&09
BS/F/2019/010 Sumingala bsf2019010@bpu.ac.lk bsf2019&10
BS/F/2019/011 Muneindagawasa Lankara bsf2019011@bpu.ac.lk bsf2019&11
BS/F/2019/012 Medha Nanda bsf2019012@bpu.ac.lk bsf2019&12
BS/F/2019/013 Pannacitta bsf2019013@bpu.ac.lk bsf2019&13
BS/F/2019/014 Janainda bsf2019014@bpu.ac.lk bsf2019&14
BS/F/2019/015 Subodha bsf2019015@bpu.ac.lk bsf2019&15
BS/F/2019/016 Zawana bsf2019016@bpu.ac.lk bsf2019&16
BS/F/2019/017 Sandimar bsf2019017@bpu.ac.lk bsf2019&17
BS/F/2019/018 Panditha bsf2019018@bpu.ac.lk bsf2019&18
BS/F/2019/019 Dhammika bsf2019019@bpu.ac.lk bsf2019&19
BS/F/2019/020 Suriya bsf2019020@bpu.ac.lk bsf2019&20
BS/F/2019/021 Aloomoy Chakma bsf2019021@bpu.ac.lk bsf2019&21
BS/F/2019/022 Nandadhaza bsf2019022@bpu.ac.lk bsf2019&22
BS/F/2019/023 Dhammabas Kiran bsf2019023@bpu.ac.lk bsf2019&23
BS/F/2019/024 Sunil Manandhar bsf2019024@bpu.ac.lk bsf2019&24
BS/F/2019/025 Uttara bsf2019025@bpu.ac.lk bsf2019&25
BS/F/2019/026 Khaymawontha bsf2019026@bpu.ac.lk bsf2019&26
BS/F/2019/027 Thuritzza bsf2019027@bpu.ac.lk bsf2019&27
BS/F/2019/028 Song Han Su bsf2019028@bpu.ac.lk bsf2019&28
BS/F/2019/029 Thuweera bsf2019029@bpu.ac.lk bsf2019&29
BS/F/2019/030 Kawvida bsf2019030@bpu.ac.lk bsf2019&30
BS/F/2019/031 Vayaminda bsf2019031@bpu.ac.lk bsf2019&31
BS/F/2019/032 Vijaya bsf2019032@bpu.ac.lk bsf2019&32
BS/F/2019/033 Eindawbartha bsf2019033@bpu.ac.lk bsf2019&33
BS/F/2019/034 Kumara bsf2019034@bpu.ac.lk bsf2019&34
BS/F/2019/035 Dhamasarra bsf2019035@bpu.ac.lk bsf2019&35
BS/F/2019/036 Nandiya bsf2019036@bpu.ac.lk bsf2019&36
BS/F/2019/037 Nishi Mumer Tanchangya bsf2019037@bpu.ac.lk bsf2019&37
BS/F/2019/038 Chow Fatra Chowpoo bsf2019038@bpu.ac.lk bsf2019&38
BS/F/2019/039 Nyaninda bsf2019039@bpu.ac.lk bsf2019&39
BS/F/2019/040 Sadardipa bsf2019040@bpu.ac.lk bsf2019&40
BS/F/2019/041 Sim Chanmakara bsf2019041@bpu.ac.lk bsf2019&41
BS/F/2019/042 Sengbula Tikhak bsf2019042@bpu.ac.lk bsf2019&42
BS/F/2019/043 Razeinda bsf2019043@bpu.ac.lk bsf2019&43
BS/F/2019/044 Indobasa bsf2019044@bpu.ac.lk bsf2019&44
BS/F/2019/045 Thonedara bsf2019045@bpu.ac.lk bsf2019&45
BS/F/2019/046 Dhamma Sarmi bsf2019046@bpu.ac.lk bsf2019&46
BS/F/2019/047 Jean Chakma bsf2019047@bpu.ac.lk bsf2019&47
Note : ls ලෙස LS ඇත්තේ බව සලකන්න
LS/2019/01 Ven. Muthukandiye Suneththa ls201901@bpu.ac.lk ls2019&01
LS/2019/02 Ven. Diwulgaspitigama Dhammarathana ls201902@bpu.ac.lk ls2019&02
LS/2019/03 Ven. Kotawila Sumantha ls201903@bpu.ac.lk ls2019&03
LS/2019/04 Ven. Ambalanthota Devananda ls201904@bpu.ac.lk ls2019&04
LS/2019/06 Ven. Pallemulane Padumasiri ls201906@bpu.ac.lk ls2019&06
LS/2019/07 Ven. Dampahala Chandananda ls201907@bpu.ac.lk ls2019&07
LS/2019/08 Ven. Ransegoda Ghanawisuddhi ls201908@bpu.ac.lk ls2019&08
LS/2019/09 Ven. Liyangahawela Wajirajothi ls201909@bpu.ac.lk ls2019&09
LS/2019/10 Ven. Rajagiriye Saddhajeewa ls201910@bpu.ac.lk ls2019&10
LS/2019/11 Ven. Wijayagama Dhammasagara ls201911@bpu.ac.lk ls2019&11
LS/2019/12 Ven. Siyambalanduwe Wimalasara ls201912@bpu.ac.lk ls2019&12
LS/2019/13 Ven. Koleyaye Sumana ls201913@bpu.ac.lk ls2019&13
LS/2019/14 Ven. Embilipitiye Manirathana ls201914@bpu.ac.lk ls2019&14
LS/2019/15 Ven. Kiriweldeniye Dhamma ls201915@bpu.ac.lk ls2019&15
LS/2019/16 Ven. Molamure Nandiya ls201916@bpu.ac.lk ls2019&16
LS/2019/17 Ven. Rojarsangama Rahula ls201917@bpu.ac.lk ls2019&17
LS/2019/18 Ven. Katharagama Gnananda ls201918@bpu.ac.lk ls2019&18
LS/2019/19 Ven. Diganahene Chandarathana ls201919@bpu.ac.lk ls2019&19
LS/2019/20 Ven. Ginikatuwewe Chandarathana ls201920@bpu.ac.lk ls2019&20
LS/2019/21 Ven. Pallekande Jinarathana ls201921@bpu.ac.lk ls2019&21
LS/2019/22 Ven. Galauda Lankananda ls201922@bpu.ac.lk ls2019&22
LS/2019/23 Ven. Mawarale Piyananda ls201923@bpu.ac.lk ls2019&23
LS/2019/24 Ven. Pelwatte Sumana ls201924@bpu.ac.lk ls2019&24
LS/2019/25 Ven. Porathota Thilakarathana ls201925@bpu.ac.lk ls2019&25
LS/2019/26 Ven. Lolugaswewa Wimalawansa ls201926@bpu.ac.lk ls2019&26
LS/2019/27 Ven. Hakmana Chandavimala ls201927@bpu.ac.lk ls2019&27
LS/2019/28 Ven. Mahalakotuwe Yasassi ls201928@bpu.ac.lk ls2019&28
LS/2019/29 Ven. Vitharandeniye Nagitha ls201929@bpu.ac.lk ls2019&29
LS/2019/30 Ven. Kohuliyadde Amithasiri ls201930@bpu.ac.lk ls2019&30
LS/2019/31 Ven. Mawiththara Hemarathana ls201931@bpu.ac.lk ls2019&31
LS/2019/32 Ven. Balangoda Sumanawansha ls201932@bpu.ac.lk ls2019&32
LS/2019/33 Ven. Julampitiye Subodhiwansha ls201933@bpu.ac.lk ls2019&33
LS/2019/34 Ven. Lenadora Kusaladhamma ls201934@bpu.ac.lk ls2019&34
LS/2019/35 Ven. Diyakithulkande Samithadhamma ls201935@bpu.ac.lk ls2019&35
LS/2019/36 Ven. Paragammana Gunarathana ls201936@bpu.ac.lk ls2019&36
LS/2019/37 Ven. Kudaoya Sudeerarathana ls201937@bpu.ac.lk ls2019&37
LS/2019/38 Ven. Kirinda Chandaloka ls201938@bpu.ac.lk ls2019&38
LS/2019/39 Ven. Ruwanpura Wimalasiri ls201939@bpu.ac.lk ls2019&39
LS/2019/40 Ven. Mederipitiye Dhammananda ls201940@bpu.ac.lk ls2019&40
LS/2019/41 Ven. Munwaththe Wimalaghna ls201941@bpu.ac.lk ls2019&41
LS/2019/42 Ven. Udamadure Vijithadamma ls201942@bpu.ac.lk ls2019&42
LS/2019/43 Ven. Wellagireye Sumanananda ls201943@bpu.ac.lk ls2019&43
LS/2019/44 Ven. Buththala Sumanasiri ls201944@bpu.ac.lk ls2019&44
LS/2019/45 Mr. Hettiarachchige Nipuna Dhananjaya Rodrigo ls201945@bpu.ac.lk ls2019&45
LS/2019/46 Mr. Andaramanage Imesh Keerthiranga ls201946@bpu.ac.lk ls2019&46
LS/2019/47 Mr. Parana Gamage Amith Madushanka Gamage ls201947@bpu.ac.lk ls2019&47
LS/2019/48 Mr. Wijekoon Mudiyanselage Kondagedara Dilan Rasika Wijekoon Dilan ls201948@bpu.ac.lk ls2019&48
LS/2019/49 Mr. Separamadu Shamika Viduranga ls201949@bpu.ac.lk ls2019&49
LS/2019/50 Mr. Gallaba Mudiyanselage Sajith Priyantha ls201950@bpu.ac.lk ls2019&50
LS/2019/51 Mr. Appuhami Arachchilage Gedara Mahinda Rathnayaka ls201951@bpu.ac.lk ls2019&51
LS/2019/52 Mr. Disanayaka Mudiyanselage Prasanna Sanjeewa Thilakarathne ls201952@bpu.ac.lk ls2019&52
LS/2019/53 Mr. G.W Thiwanka Chathura Bandara Galahitiyawa ls201953@bpu.ac.lk ls2019&53
LS/2019/54 Mr. Abasin Mudiyansele Nilanka Sijeewa Saman Kumara ls201954@bpu.ac.lk ls2019&54
LS/2019/55 Mr. Disanayake Mudiyanselage Indunil Madhuwantha Disanayake ls201955@bpu.ac.lk ls2019&55
LS/2019/56 Nanayakkaralage Chaminda Kumarasiri ls201956@bpu.ac.lk ls2019&56
LS/2019/57 Mr. Disanayaka Mudiyanselage Subodha Induranga ls201957@bpu.ac.lk ls2019&57
LS/2019/58 Mr. Jayasingha Garumuni Kawindu Harshana Kumara ls201958@bpu.ac.lk ls2019&58
LS/2019/59 Mr. Wijesinha Mudiyanselage Chaminda Pushpakumara ls201959@bpu.ac.lk ls2019&59
LS/2019/60 Mr. Wedige Buddhika Darshana Perera ls201960@bpu.ac.lk ls2019&60
LS/2019/61 Mr. Ekanayaka Mudiyanselage Ishara Randika Bandara ls201961@bpu.ac.lk ls2019&61
LS/2019/62 Mr. Sudu Hakuruge Udaya Madushanka ls201962@bpu.ac.lk ls2019&62
LS/2019/63 Mr. Samarawikrama Marambage Tharanga Lakmal ls201963@bpu.ac.lk ls2019&63
LS/2019/SA/01 Mr. Amarasinhage Roshan Chathuranga ls2019sa01@bpu.ac.lk ls2019sa&01
LS/2019/SA/02 Ven. Haththotuwe Hemaka ls2019sa02@bpu.ac.lk ls2019sa&02
LS/2019/SA/03 Ven. Bogahawela Sarananda ls2019sa03@bpu.ac.lk ls2019sa&03
LS/2019/SA/04 Ven. Pathakada Chandawimala ls2019sa04@bpu.ac.lk ls2019sa&04
LS/2019/SA/05 Ven. Unanthenne Sumanananda ls2019sa05@bpu.ac.lk ls2019sa&05
LS/2019/SA/06 Ven. Ambalanthota Dhammasiri ls2019sa06@bpu.ac.lk ls2019sa&06
LS/2019/SA/07 Ven. Akiriye Sumedha ls2019sa07@bpu.ac.lk ls2019sa&07
LS/2019/SA/08 Ven. Unanthenne Saddhananda ls2019sa08@bpu.ac.lk ls2019sa&08
LS/2019/SA/09 Ven. Watagoda Wimalajothi ls2019sa09@bpu.ac.lk ls2019sa&09
LS/2019/SA/10 Ven. Karagaskandure Seelavisuddhi ls2019sa10@bpu.ac.lk ls2019sa&10


දී ඇති Temporary Password  එක ඔබට කැමති strong password එකකට වෙනස් කරගන්න.

Change the Temporary Password to a strong password of your choice.


Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results