පුරාවිද්‍යා කැණීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දීම - 2022

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂවේදී තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා පුරාවිද්‍යා කැණීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනුරාධපුර මහා විහාර ව්‍යාපෘතියට අයත් කුජ්ජතිස්ස ස්ථූප පරිශ්‍රයේ දී 2022/07/04 වන දින ආරම්භ කෙරිණි. එම අවස්ථාවට මහාවිහාර ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාර එච්. එම්. එම්. හේරත් මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ආර්. පී. චන්ද්‍රරත්න මහතා, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි එන්. එම්. කරුණාරත්න මහතා, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ඉරේෂා වන්නිනායක මහත්මිය, සැලසුම් ශිල්පී ශ්‍යාමලී වීරතුංග මහත්මිය, ඡායාරූප ශිල්පී ඊ. එම්. සිසිර සේනාරත්න මහතා, වයඹ පළාත් පුරාවිද්‍යා කලාපභාර නිලධාරී පූජ්‍ය රඹෑවේ ධම්මවිජය හිමි, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි, බාහිර කථිකාචාර්ය නිලංග උදාර ජයරත්න මහතා සහ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමියන් ඇතුලු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය

තවත් ඡායාරූප:https://tinyurl.com/2p8pbzht

WhatsApp Image 2022-07-04 at 7.04.09 PM.jpeg

WhatsApp Image 2022-07-04 at 7.04.13 PM.jpeg

WhatsApp Image 2022-07-04 at 7.04.14 PM.jpeg

Posted in News on Jul 05, 2022

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results