2022

ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2020/2021Index of /wp-content/uploads/2018/05
පළමු වසර විභාග ප්‍රතිඵල  - 2022 දෙසැම්බර්

Bachelor of Arts (General) External Degree Programme -  2020/2021


ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය I පරීක්ෂණය -  2022 සැප්තැම්බර්
Bachelor of Arts (General) External Degree Examination Part I -  September 2022Online Short Courses on Languages - November/ December 2022 ශාස්ත‍්‍රවේදී (සාමාන්‍ය ) බාහිර උපාධි II පරීක්ෂණය - 2022 මාර්තු  
Bachelor of Arts (General) External Degree Examination II - March, 2022බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා/ බුද්ධධර්ම ඩිප්ලෝමා/ පාලි උසස් ඩිප්ලෝමා/ පාලි ඩිප්ලෝමා/ සංස්කෘත ඩිප්ලෝමා / ජපන් ඩිප්ලෝමා/ ජපන් සහතික පත්‍ර/ කොරියන් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා - 2022 සැප්තැම්බර් 


Advanced Certificate course in English
Diploma in English/ Higher Diploma in English
Certificate Courses / Diploma Courses in Tamil language


ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය III පරීක්ෂණය -  2021 දෙසැම්බර්
Bachelor of Arts (General) External Degree Examination III -  December 2021
BA Results - 2021 Dec


දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය -2019 (දෙවන වසර)
නැවත පෙනී සිටින - 2021 නොවැම්බර්
දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය  - 2019 (දෙවන වසර) නැවත පෙනී සිටින සමත් නාමලේඛනය 


Certificate Course/ Diploma in Tamil Language/ Higher Diploma in Tamil Language (2020) - October, 2021  

2021

Diploma in English (2020) - April 2021
Results - Certificate Course, Advanced Course, Diploma in English, Higher Diploma in English


2019

දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය  - 2019 (දෙවන වසර)
දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය  - 2019 (දෙවන වසර) සමත් නාමලේඛනය මෙම ප්‍රතිඵල සනාතන සභාවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව නිකුත් කරන ලදි.
දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය  - 2019 (දෙවන වසර) සමත් නාමලේඛනය  


ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය I පරීක්ෂණය 2019 (ඔක්තෝම්බර්)
මෙම ප‍්‍රතිඵල 2019  ඔක්තෝම්බර් 31  වන දින සිට  වලංගු වන පරිදි සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව නිකුත් කරන ලදි.
Bachelor of Arts (General) External Degree Examination I 2019 October - Results
These results have been released subject  to confirmation by the Senate and valid from 31st October  2019.
BA Results - 2019 Pass List.pdf  


ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය II පරීක්ෂණය 2019 (ජුලි)
මෙම ප‍්‍රතිඵල 2019 අගෝස්තු 01  වන දින සිට වලංගු  වන  පරිදි සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව නිකුත් කරන ලදි.
Bachelor of Arts (General) External Degree Examination II 2019 July - Results
These results have been released  subject  to confirmation by the Senate and valid from 01st August 2019.
BA Results - 2019 Pass List.pdf  


දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය 2018 (පළමු වසර) - නැවත පෙනී සිටීම - 2019 දෙසැම්බර්
Daham Sarasaviya -2018 Rep (2019 December).pdf   


2018

දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය 2018 (පළමු වසර)


ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය ප්‍රථම භාග පරීක්ෂණය 2018 (ඔක්තෝම්බර්)
මෙම ප‍්‍රතිඵල 2018 ඔක්තෝබර් 23  වන  දින  සිට වලංගු වන පරිදි සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව නිකුත් කරන ලදි.
Bachelor of Arts (General) External Degree Part I Examination - 2018 (October)
These results have been released subject to confirmation by the Senate and valid from 23rd  October 2018
Part I ( 2018-October) Results.pdf


ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය ද්විතීය භාග පරීක්ෂණය 2018 (අගෝස්තු)

මෙම ප‍්‍රතිඵල 2018 අගෝස්තු 21 වන දින  සිට වලංගු වන පරිදි සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව නිකුත් කරන ලදි.

Bachelor of Arts (General) External Degree Part II Examination - 2018 (August)

These results have been released subject to confirmation by the Senate and valid from 21st  August 2018


Part II (2018- August) Results.pdf

Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results