පුරාවිද්‍යා ශික්ෂණ කෞතුකාගාරය සඳහා ඛනිජ එකතුවක් ලබා ගැනීම

මාතලේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ ප්‍රාදේශීය කැණිීම් ඉංජිනේරු ඒ.එම්.එච්.වී. අධිකාරි මහතා සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ නාවුල ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු එම්.බී.එන්.එස්. මූණමල්පේ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 2023.05.09 දින ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශික්ෂණ කෞතුකාගාරය සඳහා ඛනිජ එකතුවක් පරිත්‍යාග කෙරිණි.

එම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා, බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමි සහභාගි වූහ. ඛනිජ එකතුව ලබා දීමට කටයුතු කළ ප්‍රාදේශීය කැණීම් ඉංජිනේරු ඒ.එම්.එච්.වී. අධිකාරි මහතාටත්, නාවුල ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු එම්.බී.එන්.එස්. මූණමල්පේ මහතාටත්, සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කළ බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමි ඇතුළු සහාය ලබා දුන් සියලු දෙනාටත් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති - පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

Photo Album: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bpusrilanka&set=a.720162326779979
Posted in News on May 21, 2023

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results