ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා කුසලතා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන ලද භාෂා කාර්ය සාධන සහ ධර්මය දේශනා කිරීමේ දිනය 2019/08/28 වන දින විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන දේශන ශාලාවේදී පැවැත්විනි.එදින කුසලතා දැක්වූ සියලු දෙනාහට සහතිකපත් සහ ත්‍යාග ප්‍රධානය ද එහි දී සිදුවිය.

1.gif

3.gif

6.gif

4.gif

Posted in News on Aug 28, 2019

Upcoming Events

Jul

12

12 Jul - 23 Oct
Notice - for ma students
Due to Covid 19 pandemic situation lectures will be done thr...

Jul

01

01 Jul - 15 Jul
Calling nominations for chinese ambassador scholarship 2020/21
I wish to inform you that the Embassy of the People’s Repu...

Jun

26

26 Jun - 31 Jul
Commencing the diploma courses - diploma in english/ higher diploma in english /diploma in tamil and higher diploma
You are kindly informed that Diploma Courses Conducted by th...

Jun

24

24 Jun - 28 Jun
Request for cooperation – rapid assessment on online learning in tertiary education
In view of the significant potential impact of the coronavir...

Jun

17

17 Jun - 27 Jun
Notice - for all 3rd year and 4th year students
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will be reopened o...

Jun

02

02 Jun - 15 Jun
Notice for all students - proposals for mohe
Please refer to the attachment below which is received from ...

Exam Results
See latest exam results