ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා කුසලතා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන ලද භාෂා කාර්ය සාධන සහ ධර්මය දේශනා කිරීමේ දිනය 2019/08/28 වන දින විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන දේශන ශාලාවේදී පැවැත්විනි.එදින කුසලතා දැක්වූ සියලු දෙනාහට සහතිකපත් සහ ත්‍යාග ප්‍රධානය ද එහි දී සිදුවිය.

1.gif

3.gif

6.gif

4.gif

Posted in News on Aug 28, 2019

Upcoming Events

Sep

25

25 Sep - 25 Sep
"සාහිත්‍ය සංකතන 2019 "
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Aug

28

28 Aug - 28 Aug
"දේශපාලනය තුල ආගම හා ආගම තුල දේශපාලනය"
සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්...

Jul

25

25 Jul - 25 Jul
Vacancies
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

Jul

09

09 Jul - 11 Jul
" සමාජ ප්‍රශ්න නිරාකරණයෙහි ලා ප්‍රජා නායකයෙකුගේ භූමිකාව "
බෞද්ධ සංස්කෘතික අධ්‍ය�...

Jun

24

24 Jun - 30 Aug
Foreign candidates university admission – academic year 2019/2020
Applications are invited up to 30.08.2019 from eligible fore...

Jun

07

07 Jun - 07 Jun
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය 2018 (දෙසැම්බර්)
2018 දෙසැම්බර් මස පැවති ශ�...

Exam Results
See latest exam results