පොත් බැඳීම හා අලුත්වැඩියාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීම තුලින් බැඳුම්කරණ කාර්යයේ ගුණාත්මක තත්වය ඉහළ නැංවීම, බදින ලද ග්‍රන්ථවල බාහිර නිමාව උසස් තත්වයෙන් ඉහළ නැංවීම සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු ඇතූව පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පෙබරවාරි 13 හා 14 දෙදින පැවති වැඩමුළුව ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනි. මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයෙන් ලබා දෙන ලදී.

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_03.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_01.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_02.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_04.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_05.png

Posted in Events on Feb 15, 2020

Upcoming Events

Jan

21

21 Jan - 28 Feb
විභාග කාලසටහන - තෙවන වසර දෙවන සමාසික විභාගය / third year second semester examination time table - 2021
<h2>තෙවන වසර දෙවන සමාසික �...

Jan

21

21 Jan - 31 Jan
First page of the answer sheet to be completed by the student - ශිෂ්‍යයා විසින් සම්පූර්ණ කල යුතු පිළිතුරු පත්‍රයේ මුල් පිටුව
It is compulsory to attach this first page with each of your...

Jan

20

20 Jan - 28 Feb
විභාග කාලසටහන - සිව්වන වසර දෙවන සමාසික විභාගය / fourth year second semester examination time table - 2021
<h2>සිව්වන වසර දෙවන සමාස�...

Jan

18

18 Jan - 22 Jan
Guidelines for students regarding conducting second semester examinations online
Please download Guidelines for Students Regarding Conductin...

Jan

15

15 Jan - 22 Jan
Extended deadline call for papers: pedagogical efficacy in global context - online conference 2021
Based on a number of extension requests, the deadline for su...

Jan

15

15 Jan - 22 Jan
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන - සිව්වන වසර දෙවන සමාසික විභාගය / fourth year second semester examination time table (not amended) - 2021
<h2>සිව්වන වසර දෙවන සමාස�...

Exam Results
See latest exam results