පොත් බැඳීම හා අලුත්වැඩියාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීම තුලින් බැඳුම්කරණ කාර්යයේ ගුණාත්මක තත්වය ඉහළ නැංවීම, බදින ලද ග්‍රන්ථවල බාහිර නිමාව උසස් තත්වයෙන් ඉහළ නැංවීම සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු ඇතූව පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පෙබරවාරි 13 හා 14 දෙදින පැවති වැඩමුළුව ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනි. මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයෙන් ලබා දෙන ලදී.

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_03.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_01.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_02.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_04.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_05.png

Posted in Events on Feb 15, 2020

Upcoming Events

Oct

16

16 Oct - 02 Nov
Notice for students
විශේෂ දැන්වීමයි<br><br> ක�...

Oct

09

09 Oct - 31 Oct
පශ්චාද් උපාධි පීඨය හා බාහිර උපාධි විභාග මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා හදාරන සියලුම සිසුන් සඳහා දැන්වීමයි
2020.10.10 දින සිට පශ්චාද් උප�...

Oct

07

07 Oct - 21 Oct
Notice for all students - academic discontinuous
<b> විශේෂ දැන්වීමයි<b> <br><br> ...

Oct

04

04 Oct - 31 Oct
දැන්වීමයි - බාහිර උපාධි පාඨමාලාව හදාරන සිසුන් සඳහා
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Oct

02

02 Oct - 15 Oct
සාහිත්‍ය සංකතන 2020 - නිර්මාණ කුසලතා ඇගයීම
සාහිත්‍ය සංකතන 2020 - නිර්...

Sep

24

24 Sep - 24 Sep
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ උරුමය : තර්ජන අභියෝග හා අනාගතය ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Exam Results
See latest exam results