පොත් බැඳීම හා අලුත්වැඩියාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීම තුලින් බැඳුම්කරණ කාර්යයේ ගුණාත්මක තත්වය ඉහළ නැංවීම, බදින ලද ග්‍රන්ථවල බාහිර නිමාව උසස් තත්වයෙන් ඉහළ නැංවීම සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු ඇතූව පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පෙබරවාරි 13 හා 14 දෙදින පැවති වැඩමුළුව ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනි. මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයෙන් ලබා දෙන ලදී.

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_03.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_01.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_02.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_04.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_05.png

Posted in Events on Feb 15, 2020

Upcoming Events

May

28

28 May - 31 Aug
Examination results - 2019 october / november / december
2019 October November Second semester examination results ha...

May

24

24 May - 09 Jun
Invitation for bids - obtaining cleaning service for the year 2020/2021
<b> Invitation for Bids - Obtaining Cleaning Service for the...

May

15

15 May - 30 Jun
Application for university admission - academic year 2020/2021
I am pleased to inform you that students who sat for the G.C...

May

13

13 May - 10 Jul
Invitation for applications/nominations for the post of venerable vice-chancellor
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

May

03

03 May - 31 May
Selected candidates for ma in english studies - 2020
Following students have been selected from the selection tes...

May

01

01 May - 31 May
Notice for all internal students and staff
The university was closed unexpectedly due to the prevailing...

Exam Results
See latest exam results