බෞද්ධ සංස්කෘතික අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් පෝෂණය වූ හෙළ ගොවිතැන විශේෂ දේශනය 2019/07/31 වන දින පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම මහතා (කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක,සිංහල සොබා දහම් ගොවිපල) විසින් බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිදයාලීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවත්විනි.

_DSC0833.jpg

_DSC0819.jpg

_DSC0869.jpg

_DSC0847.jpg

_DSC0820.jpg

Posted in News on Jul 31, 2019

Upcoming Events

Sep

25

25 Sep - 25 Sep
"සාහිත්‍ය සංකතන 2019 "
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Aug

28

28 Aug - 28 Aug
"දේශපාලනය තුල ආගම හා ආගම තුල දේශපාලනය"
සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්...

Jul

25

25 Jul - 25 Jul
Vacancies
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

Jul

09

09 Jul - 11 Jul
" සමාජ ප්‍රශ්න නිරාකරණයෙහි ලා ප්‍රජා නායකයෙකුගේ භූමිකාව "
බෞද්ධ සංස්කෘතික අධ්‍ය�...

Jun

24

24 Jun - 30 Aug
Foreign candidates university admission – academic year 2019/2020
Applications are invited up to 30.08.2019 from eligible fore...

Jun

07

07 Jun - 07 Jun
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය 2018 (දෙසැම්බර්)
2018 දෙසැම්බර් මස පැවති ශ�...

Exam Results
See latest exam results