2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 Second Semester

සිංහල අධ්‍යයනාංශය


කාලසටහන/ Time Table

2021 දෙවන සමාසිකයට අදාළ කාලසටහන


විෂය නිර්දේශ නාමාවලිය

විෂය නිර්දේශ නාමාවලිය - දෙවන සමාසිකය


Google Classroom Links

Subjects

Name of the Lecture

Invitation link

Code

SINH 12023 
සිංහල සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය  
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
Click here
xeh7ejt
SINH 22073 
සිංහල ජනශ්‍රැති අධ්‍යයනය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී. පෙරේරා මිය
Click here
woqgta4
SINH 22083 
සිංහල කෙටිකථා සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here
jdabf6r
SINH 22093 
කාව්‍ය සම්ප්‍රදාය    
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කිත්සිරි මිහිර බණ්ඩාර මහතා
Click here
nj55aof
SINH 32133  
සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යය II
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී. පෙරේරා මිය
Click here
bsgnwii
SINH 32143  
සම්භාව්‍ය සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය II  
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
Click here
gtjlled
SINH 32153 
අපරදිග සාහිත්‍ය විචාරය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here

t6kaltq
SINH 32163  
ඡන්දස් හා අලංකාර
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
Click here
omreur3
SINH   42213  
සිංහල කලාශිල්ප
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කිත්සිරි මිහිර බණ්ඩාර මහතා
Click here
dlc7vcc
SINH  42223  
වාග්විද්‍යා ප්‍රවේශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here
e7nmgrh
SINH  42233  
සිංහල සිනමාව අධ්‍යයනය
බාහිර කථිකාචාර්ය නිපුණ හේමින්ද බස්නායක මහතා
Click here
gqpfavn
SINH  42243 
සාහිත්‍ය සමාජවිද්‍යාව
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here
67imdym


Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results