2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 Second Semester

සිංහල අධ්‍යයනාංශය


කාලසටහන/ Time Table

2021 දෙවන සමාසිකයට අදාළ කාලසටහන


විෂය නිර්දේශ නාමාවලිය

විෂය නිර්දේශ නාමාවලිය - දෙවන සමාසිකය


Google Classroom Links

Subjects

Name of the Lecture

Invitation link

Code

SINH 12023 
සිංහල සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය  
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
Click here
xeh7ejt
SINH 22073 
සිංහල ජනශ්‍රැති අධ්‍යයනය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී. පෙරේරා මිය
Click here
woqgta4
SINH 22083 
සිංහල කෙටිකථා සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here
jdabf6r
SINH 22093 
කාව්‍ය සම්ප්‍රදාය    
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කිත්සිරි මිහිර බණ්ඩාර මහතා
Click here
nj55aof
SINH 32133  
සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යය II
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී. පෙරේරා මිය
Click here
bsgnwii
SINH 32143  
සම්භාව්‍ය සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය II  
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
Click here
gtjlled
SINH 32153 
අපරදිග සාහිත්‍ය විචාරය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here

t6kaltq
SINH 32163  
ඡන්දස් හා අලංකාර
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
Click here
omreur3
SINH   42213  
සිංහල කලාශිල්ප
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කිත්සිරි මිහිර බණ්ඩාර මහතා
Click here
dlc7vcc
SINH  42223  
වාග්විද්‍යා ප්‍රවේශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here
e7nmgrh
SINH  42233  
සිංහල සිනමාව අධ්‍යයනය
බාහිර කථිකාචාර්ය නිපුණ හේමින්ද බස්නායක මහතා
Click here
gqpfavn
SINH  42243 
සාහිත්‍ය සමාජවිද්‍යාව
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
Click here
67imdym


Upcoming Events

Dec

06

06 Dec - 10 Dec
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the special lecture - no 06
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Dec

03

03 Dec - 04 Jan
ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධ ලබා දීමේ අවසන් දිනය / deadline of individual dissertation
2020/2021 සිව්වන වසර සඳහා වන �...

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results