2022 පළමු සමාසිකය 

සිංහල අධ්‍යයනාංශය


කාලසටහන

2022 පළමු සමාසිකයට අදාළ කාලසටහනSubjects

Name of the Lecture

Invite link

Code

SINH 11013 (C) 
භාෂා ප්‍රවේශය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

7nxsvzx
SINH 21033 (C) 
සාම්ප්‍රදායික හා නූතන සිංහල නාට්‍ය කලාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය

kxkphra
SINH 21043 (C) 
සම්භාව්‍ය සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය I
බාහිර කථිකාචාර්ය නිපුණ හේමින්ද මහතා

sn7cgif
SINH 21053 (C) 
සිංහල නවකථා සාහිත්‍යය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

5c6wiee
SINH 21063 (C) 
නූතන සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය
බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය පදියතලාවේ අමරවංශ හිමි

m4qjuze
SINH 31103 (C) 
සිංහල නවකථා සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය
nfadv3s
SINH 31113  (C) 
සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යය II
බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය පදියතලාවේ අමරවංශ හිමි

3ymrvp7
SINH 31123  (C)  
සාම්ප්‍රදායික හා සමකාලීන සිංහල ව්‍යාකරණය
සම්මානිත මහාචාර්ය ආනන්ද අබේසිරිවර්ධන මහතා

fidpmpm
SINH  41173 (C) 
සිංහල ව්‍යාඛ්‍යාන සාහිත්‍යය
සම්මානිත මහාචාර්ය ආනන්ද අබේසිරිවර්ධන මහතා

uvxefqi
SINH  41183 (C) 
සිංහල භාෂාවේ පරිණාමය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

ofhbuta
SINH  41193  (C) 
සිංහල පුරාක්‍ෂර විද්‍යාව හා ශිලා ලේඛන
බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය පදියතලාවේ අමරවංශ හිමි

234tf5j
SINH  41203 (C) 
විශ්ව සාහිත්‍යය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

afv7src


Upcoming Events

Dec

02

02 Dec - 30 Dec
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2023
2023 වර්ෂය සඳහා සැපයීම් හ�...

Nov

25

25 Nov - 30 Dec
Issuing results - advanced certificate courses/ diploma & higher diploma courses - september 2022
Results of the Advanced Certificate Courses/ Diploma & Highe...

Nov

25

25 Nov - 07 Jan
Calling applications for certificate/diploma and advanced diploma courses - 2022/ 2023
<b> සහතික පත්‍ර/ ඩිප්ලෝම�...

Nov

11

11 Nov - 19 Nov
විශේෂ දැනුම්දීමයි - විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම
<b>විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර න...

Nov

11

11 Nov - 17 Dec
පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම/ registration for postgraduate degree studies - 2023
<b>පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යය�...

Nov

04

04 Nov - 19 Nov
Whatsapp group for m.phil./ph.d candidates
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Exam Results
See latest exam results