2022 පළමු සමාසිකය 

සිංහල අධ්‍යයනාංශය


කාලසටහන

2022 පළමු සමාසිකයට අදාළ කාලසටහනSubjects

Name of the Lecture

Invite link

Code

SINH 11013 (C) 
භාෂා ප්‍රවේශය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

7nxsvzx
SINH 21033 (C) 
සාම්ප්‍රදායික හා නූතන සිංහල නාට්‍ය කලාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය

kxkphra
SINH 21043 (C) 
සම්භාව්‍ය සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය I
බාහිර කථිකාචාර්ය නිපුණ හේමින්ද මහතා

sn7cgif
SINH 21053 (C) 
සිංහල නවකථා සාහිත්‍යය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

5c6wiee
SINH 21063 (C) 
නූතන සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය
බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය පදියතලාවේ අමරවංශ හිමි

m4qjuze
SINH 31103 (C) 
සිංහල නවකථා සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය
nfadv3s
SINH 31113  (C) 
සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යය II
බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය පදියතලාවේ අමරවංශ හිමි

3ymrvp7
SINH 31123  (C)  
සාම්ප්‍රදායික හා සමකාලීන සිංහල ව්‍යාකරණය
සම්මානිත මහාචාර්ය ආනන්ද අබේසිරිවර්ධන මහතා

fidpmpm
SINH  41173 (C) 
සිංහල ව්‍යාඛ්‍යාන සාහිත්‍යය
සම්මානිත මහාචාර්ය ආනන්ද අබේසිරිවර්ධන මහතා

uvxefqi
SINH  41183 (C) 
සිංහල භාෂාවේ පරිණාමය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

ofhbuta
SINH  41193  (C) 
සිංහල පුරාක්‍ෂර විද්‍යාව හා ශිලා ලේඛන
බාහිර කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය පදියතලාවේ අමරවංශ හිමි

234tf5j
SINH  41203 (C) 
විශ්ව සාහිත්‍යය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා

afv7src


Upcoming Events

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023.03.24 දින නිකුත් කළ 2022 අග�...

Mar

27

27 Mar - 04 Apr
කාලසටහන (පරිගණක සහතික පත්‍ර හා උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා) /timetable (certificate courses & advanced certificate courses)
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

25

25 Mar - 03 Apr
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (පළමු අදියර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Mar

24

24 Mar - 31 Mar
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (දෙවන වසර)/ issuing results (second year) - august/ september - 2022
2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර�...

Mar

17

17 Mar - 02 Apr
සංශෝධනය කළ කාලසටහන - පළමු වසර / amended time table - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

16

16 Mar - 20 Mar
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු වසර / issuing examination admissions - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව�...

Exam Results
See latest exam results