2021 දෙවන සමාසිකය/ 2021 2nd Semester

සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය/ Department of Sanskrit

Time Tables

First year 

Second year

Third year

Fourth year

Certificate course


Google Classroom Links 


විෂය පත්‍රය / Subject
Class code
Classroom Link
Meet Link
පළමු වසර දෙවන සමාසිකය
First year second semester 

SANS 12023 (C) - සංස්කෘත සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය
zru5gc7
Click here
Click here
SANS 12023 (C) - Introduction to Sanskrit Literature
7dodyci
Click here
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
Second year second semester

SANS 22073 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘත සාහිත්‍ය හා සෙල්ලිපි
rpyuacp
Click here
Click here
SANS 22073 (C) -Sanskrit Literature and Inscriptions
tjyj5qd
Click here
Click here
SANS 22083 (C) - බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය
lhtbxkq
SANS 22083 (C) - Introduction to Buddhist Sanskrit
33g7ubz
Click here
Click here
SANS 22093 (C) - සංස්කෘත ගද්‍ය හා චන්පු සාහිත්‍ය
yximhew
Click here
SANS 22093 (C) - Sanskrit Prose and Campu Literatture
m7z5lrx
Click here
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
Third year second semester

SANS 32133 (C) - සංස්කෘත කාව්‍ය විචාර වාද
w3eoymj
Click here
Click here
SANS 32133 (C) - Sanskrit Poetic Criticisms
e4nzv27
Click here
Click here
SANS 32143 (C) - සංස්කෘත ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනය II
wz2egpo
Click here
Click here
SANS 32143 (C) - Study of Sanskrit Grammar II
3ytsq66
Click here
Click here
SANS 32153 (C) - පුරාණ උපදේශ සහ කථා සාහිත්‍යය
dcgerv4
Click here
Click here
SANS 32153 (C) - Literature of Purāṇa,Upadeśa and Kathā
xe3zmhu
Click here
Click here
SANS 32163 (C) - සමාජ තාන්ත්‍රික හා රාජ්‍ය විෂය මූලාශ්‍ර
r2tcolp
Click here
Click here
SANS 32163 (C) - The Sources of Social and
Administrative Subjects
g3h64hu
Click here
Click here
සිව්වන වසර දෙවන සමාසිකය
Fourth year second semester

SANS 42213 (C) - සංස්කෘත ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය II, පද්‍ය රචනා
kp7f62d
Click here
Click here
SANS 42223 (C) - බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍යය II
b27zgbq
Click here
Click here
SANS 42233 (C) - සංස්කෘත ඓතිහාසික ව්‍යාකරණ හා වාග් විද්‍යාව
4vb263f
Click here
SANS 42243 (C) - සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍ය සාහිත්‍යය II
dbtayf3
Click here
Click here


සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

Class

Classroom link

Class code

ASTRO 13010
https://classroom.google.com/c/Mzg2OTg2NjkzNjYz
oglvnm2Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results