2021 දෙවන සමාසිකය/ 2021 2nd Semester

සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය/ Department of Sanskrit

Time Tables

First year 

Second year

Third year

Fourth year

Certificate course


Google Classroom Links 


විෂය පත්‍රය / Subject
Class code
Classroom Link
Meet Link
පළමු වසර දෙවන සමාසිකය
First year second semester 

SANS 12023 (C) - සංස්කෘත සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය
zru5gc7
Click here
Click here
SANS 12023 (C) - Introduction to Sanskrit Literature
7dodyci
Click here
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
Second year second semester

SANS 22073 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘත සාහිත්‍ය හා සෙල්ලිපි
rpyuacp
Click here
Click here
SANS 22073 (C) -Sanskrit Literature and Inscriptions
tjyj5qd
Click here
Click here
SANS 22083 (C) - බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය
lhtbxkq
SANS 22083 (C) - Introduction to Buddhist Sanskrit
33g7ubz
Click here
Click here
SANS 22093 (C) - සංස්කෘත ගද්‍ය හා චන්පු සාහිත්‍ය
yximhew
Click here
SANS 22093 (C) - Sanskrit Prose and Campu Literatture
m7z5lrx
Click here
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
Third year second semester

SANS 32133 (C) - සංස්කෘත කාව්‍ය විචාර වාද
w3eoymj
Click here
Click here
SANS 32133 (C) - Sanskrit Poetic Criticisms
e4nzv27
Click here
Click here
SANS 32143 (C) - සංස්කෘත ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනය II
wz2egpo
Click here
Click here
SANS 32143 (C) - Study of Sanskrit Grammar II
3ytsq66
Click here
Click here
SANS 32153 (C) - පුරාණ උපදේශ සහ කථා සාහිත්‍යය
dcgerv4
Click here
Click here
SANS 32153 (C) - Literature of Purāṇa,Upadeśa and Kathā
xe3zmhu
Click here
Click here
SANS 32163 (C) - සමාජ තාන්ත්‍රික හා රාජ්‍ය විෂය මූලාශ්‍ර
r2tcolp
Click here
Click here
SANS 32163 (C) - The Sources of Social and
Administrative Subjects
g3h64hu
Click here
Click here
සිව්වන වසර දෙවන සමාසිකය
Fourth year second semester

SANS 42213 (C) - සංස්කෘත ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය II, පද්‍ය රචනා
kp7f62d
Click here
Click here
SANS 42223 (C) - බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍යය II
b27zgbq
Click here
Click here
SANS 42233 (C) - සංස්කෘත ඓතිහාසික ව්‍යාකරණ හා වාග් විද්‍යාව
4vb263f
Click here
SANS 42243 (C) - සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍ය සාහිත්‍යය II
dbtayf3
Click here
Click here


සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

Class

Classroom link

Class code

ASTRO 13010
https://classroom.google.com/c/Mzg2OTg2NjkzNjYz
oglvnm2Upcoming Events

May

30

30 May - 22 Jun
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - advanced certificate/ diploma and higher diploma courses - jan/ feb, 2023
2023 ජනවාරි/ පෙබරවාරි මාස�...

May

26

26 May - 15 Jun
Extension of registration period for online short courses
Due to a number of requests, the deadline for registration o...

May

24

24 May - 10 Jun
තනතුරු ඇබෑර්තු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම (අභ්‍යන්තර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා ප�...

May

23

23 May - 31 May
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන - දෙවන වසර/ not amended time table - second year - june/ july 2023
<b>දෙවන වසර දෙවන සමාසික �...

May

23

23 May - 31 May
සිව්වන වසර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනයයි
2023.05.22 දින පැවැති රැස්වී�...

May

10

10 May - 20 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම / issuing results - certificate / advanced certificate courses
2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි ජනව�...

Exam Results
See latest exam results