2021 දෙවන සමාසිකය/ 2021 2nd Semester

සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය/ Department of Sanskrit

Time Tables

First year 

Second year

Third year

Fourth year

Certificate course


Google Classroom Links 


විෂය පත්‍රය / Subject
Class code
Classroom Link
Meet Link
පළමු වසර දෙවන සමාසිකය
First year second semester 

SANS 12023 (C) - සංස්කෘත සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය
zru5gc7
Click here
Click here
SANS 12023 (C) - Introduction to Sanskrit Literature
7dodyci
Click here
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
Second year second semester

SANS 22073 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘත සාහිත්‍ය හා සෙල්ලිපි
rpyuacp
Click here
Click here
SANS 22073 (C) -Sanskrit Literature and Inscriptions
tjyj5qd
Click here
Click here
SANS 22083 (C) - බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍ය ප්‍රවේශය
lhtbxkq
SANS 22083 (C) - Introduction to Buddhist Sanskrit
33g7ubz
Click here
Click here
SANS 22093 (C) - සංස්කෘත ගද්‍ය හා චන්පු සාහිත්‍ය
yximhew
Click here
SANS 22093 (C) - Sanskrit Prose and Campu Literatture
m7z5lrx
Click here
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
Third year second semester

SANS 32133 (C) - සංස්කෘත කාව්‍ය විචාර වාද
w3eoymj
Click here
Click here
SANS 32133 (C) - Sanskrit Poetic Criticisms
e4nzv27
Click here
Click here
SANS 32143 (C) - සංස්කෘත ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනය II
wz2egpo
Click here
Click here
SANS 32143 (C) - Study of Sanskrit Grammar II
3ytsq66
Click here
Click here
SANS 32153 (C) - පුරාණ උපදේශ සහ කථා සාහිත්‍යය
dcgerv4
Click here
Click here
SANS 32153 (C) - Literature of Purāṇa,Upadeśa and Kathā
xe3zmhu
Click here
Click here
SANS 32163 (C) - සමාජ තාන්ත්‍රික හා රාජ්‍ය විෂය මූලාශ්‍ර
r2tcolp
Click here
Click here
SANS 32163 (C) - The Sources of Social and
Administrative Subjects
g3h64hu
Click here
Click here
සිව්වන වසර දෙවන සමාසිකය
Fourth year second semester

SANS 42213 (C) - සංස්කෘත ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය II, පද්‍ය රචනා
kp7f62d
Click here
Click here
SANS 42223 (C) - බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍යය II
b27zgbq
Click here
Click here
SANS 42233 (C) - සංස්කෘත ඓතිහාසික ව්‍යාකරණ හා වාග් විද්‍යාව
4vb263f
Click here
SANS 42243 (C) - සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍ය සාහිත්‍යය II
dbtayf3
Click here
Click here


සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

Class

Classroom link

Class code

ASTRO 13010
https://classroom.google.com/c/Mzg2OTg2NjkzNjYz
oglvnm2Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results