2022 පළමු සමාසිකය/ 2021 First Semester

සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය/ Department of Sanskrit

Time Tables

First year  Third year (General)

Second year (General)Third year (Special)

Second year (Special)Fourth year

Certificate courseGoogle classroom links 

Google classroom links - 2022.pdf


Subjects

Invite link

Code

SANS 11013 - සංස්කෘත භාෂා ප්‍රවේශය

4vntmah
SANS 11013 - Introduction to Sanskrit Language

afwofj6
SANS 21033 - සංස්කෘත ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනය I
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

ik5jld6
SANS 21033 - Study of Sanskrit Grammar I
(General/ Special)

a44gtp6
SANS 21043 - සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍ය සාහිත්‍යය I
(විශේෂ)

qasdk3o
SANS 21043 - Sanskrit Dramatic Literature I
(Special)

cwd3xep
SANS 21053 - සංස්කෘත මහා කාව්‍ය සාහිත්‍යය
(විශේෂ)

amtvzrg
SANS 21053 - Sanskrit Epic Literature
(Special)

gdxavlb
SANS 21063 - සංස්කෘත ඛණ්ඩ කාව්‍ය හා ශතක කාව්‍ය අධ්‍යයනය
(විශේෂ/ සාමාන්‍ය)

wpk6ioa
SANS 21063 - Study of Sanskrit Short Poems (Khandakāvya) and Śataka kāvya
(General/ Special)

vfkugie
SANS 31103 - සංස්කෘත ශිල්ප ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

cwjo5v5
SANS 31103 - Study of Sanskrit Art and Craft Books (Śilpagrantha)
(General/ Special)

vbx4io4
SANS 31113   - උපනිෂද් සාහිත්‍යය
(විශේෂ)

arwn2gr
SANS 31123 - වෛදික සාහිත්‍යය
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

af2ogi4
SANS 31123 - Vedic Literature
(General/ Special)

3o7uvmt
SANS 41173 - සංස්කෘත දාර්ශනික සාහිත්‍යය

n5u3o5s
SANS 41173 - Sanskrit Philosophical Literature
4bcfve2
SANS 41183 -  බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍යය I

ny6n6ii
SANS 41183 - Buddhist Sanskrit Literature I

snixgxs
SANS 41193 - සංස්කෘත ඓතිහාසික ව්‍යාකරණය හා වාග්විද්‍යාව I

z4oqrrk
SANS 41193 - Historical Sanskrit Grammar and Philology   I

qwvky3j
SANS 41203 - සංස්කෘත ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය I සහ ගද්‍ය රචනා

xbwqxgz
SANS 41203 - Sanskrit Prosody I and Prose Compositions
tq22hqz

සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා / Certificate Course

ASTR 03100
ජ්‍යොතිෂ පිවිසුම සහ ජන්ම පත්‍ර සාධනය
dqtmbyb
Upcoming Events

Feb

06

06 Feb - 11 Feb
සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (දෙවන අදියර) - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Feb

05

05 Feb - 16 Feb
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2024 සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 08 Feb
23 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ලියාපදිංචි වීම - 2024 (අභ්‍යන්තර උපාධිලාභීන්)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 15 Feb
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර්/ දෙ�...

Jan

30

30 Jan - 10 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (සිව්වන වසර) / issuing results (fourth year) - november/ december 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Jan

26

26 Jan - 29 Feb
Extension of registration period for university admission – academic year 2023/ 2024 (foreign candidates)
The Buddhist and Pali University of Sri Lanka has extended t...

Exam Results
See latest exam results