2022 පළමු සමාසිකය/ 2021 First Semester

සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය/ Department of Sanskrit

Time Tables

First year  Third year (General)

Second year (General)Third year (Special)

Second year (Special)Fourth year

Certificate courseGoogle classroom links 

Google classroom links - 2022.pdf


Subjects

Invite link

Code

SANS 11013 - සංස්කෘත භාෂා ප්‍රවේශය

4vntmah
SANS 11013 - Introduction to Sanskrit Language

afwofj6
SANS 21033 - සංස්කෘත ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනය I
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

ik5jld6
SANS 21033 - Study of Sanskrit Grammar I
(General/ Special)

a44gtp6
SANS 21043 - සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍ය සාහිත්‍යය I
(විශේෂ)

qasdk3o
SANS 21043 - Sanskrit Dramatic Literature I
(Special)

cwd3xep
SANS 21053 - සංස්කෘත මහා කාව්‍ය සාහිත්‍යය
(විශේෂ)

amtvzrg
SANS 21053 - Sanskrit Epic Literature
(Special)

gdxavlb
SANS 21063 - සංස්කෘත ඛණ්ඩ කාව්‍ය හා ශතක කාව්‍ය අධ්‍යයනය
(විශේෂ/ සාමාන්‍ය)

wpk6ioa
SANS 21063 - Study of Sanskrit Short Poems (Khandakāvya) and Śataka kāvya
(General/ Special)

vfkugie
SANS 31103 - සංස්කෘත ශිල්ප ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

cwjo5v5
SANS 31103 - Study of Sanskrit Art and Craft Books (Śilpagrantha)
(General/ Special)

vbx4io4
SANS 31113   - උපනිෂද් සාහිත්‍යය
(විශේෂ)

arwn2gr
SANS 31123 - වෛදික සාහිත්‍යය
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

af2ogi4
SANS 31123 - Vedic Literature
(General/ Special)

3o7uvmt
SANS 41173 - සංස්කෘත දාර්ශනික සාහිත්‍යය

n5u3o5s
SANS 41173 - Sanskrit Philosophical Literature
4bcfve2
SANS 41183 -  බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍යය I

ny6n6ii
SANS 41183 - Buddhist Sanskrit Literature I

snixgxs
SANS 41193 - සංස්කෘත ඓතිහාසික ව්‍යාකරණය හා වාග්විද්‍යාව I

z4oqrrk
SANS 41193 - Historical Sanskrit Grammar and Philology   I

qwvky3j
SANS 41203 - සංස්කෘත ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය I සහ ගද්‍ය රචනා

xbwqxgz
SANS 41203 - Sanskrit Prosody I and Prose Compositions
tq22hqz

සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා / Certificate Course

ASTR 03100
ජ්‍යොතිෂ පිවිසුම සහ ජන්ම පත්‍ර සාධනය
dqtmbyb
Upcoming Events

Dec

02

02 Dec - 30 Dec
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2023
2023 වර්ෂය සඳහා සැපයීම් හ�...

Nov

25

25 Nov - 30 Dec
Issuing results - advanced certificate courses/ diploma & higher diploma courses - september 2022
Results of the Advanced Certificate Courses/ Diploma & Highe...

Nov

25

25 Nov - 07 Jan
Calling applications for certificate/diploma and advanced diploma courses - 2022/ 2023
<b> සහතික පත්‍ර/ ඩිප්ලෝම�...

Nov

11

11 Nov - 19 Nov
විශේෂ දැනුම්දීමයි - විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම
<b>විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර න...

Nov

11

11 Nov - 17 Dec
පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම/ registration for postgraduate degree studies - 2023
<b>පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යය�...

Nov

04

04 Nov - 19 Nov
Whatsapp group for m.phil./ph.d candidates
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Exam Results
See latest exam results