2022 පළමු සමාසිකය/ 2021 First Semester

සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය/ Department of Sanskrit

Time Tables

First year  Third year (General)

Second year (General)Third year (Special)

Second year (Special)Fourth year

Certificate courseGoogle classroom links 

Google classroom links - 2022.pdf


Subjects

Invite link

Code

SANS 11013 - සංස්කෘත භාෂා ප්‍රවේශය

4vntmah
SANS 11013 - Introduction to Sanskrit Language

afwofj6
SANS 21033 - සංස්කෘත ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනය I
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

ik5jld6
SANS 21033 - Study of Sanskrit Grammar I
(General/ Special)

a44gtp6
SANS 21043 - සංස්කෘත දෘශ්‍ය කාව්‍ය සාහිත්‍යය I
(විශේෂ)

qasdk3o
SANS 21043 - Sanskrit Dramatic Literature I
(Special)

cwd3xep
SANS 21053 - සංස්කෘත මහා කාව්‍ය සාහිත්‍යය
(විශේෂ)

amtvzrg
SANS 21053 - Sanskrit Epic Literature
(Special)

gdxavlb
SANS 21063 - සංස්කෘත ඛණ්ඩ කාව්‍ය හා ශතක කාව්‍ය අධ්‍යයනය
(විශේෂ/ සාමාන්‍ය)

wpk6ioa
SANS 21063 - Study of Sanskrit Short Poems (Khandakāvya) and Śataka kāvya
(General/ Special)

vfkugie
SANS 31103 - සංස්කෘත ශිල්ප ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

cwjo5v5
SANS 31103 - Study of Sanskrit Art and Craft Books (Śilpagrantha)
(General/ Special)

vbx4io4
SANS 31113   - උපනිෂද් සාහිත්‍යය
(විශේෂ)

arwn2gr
SANS 31123 - වෛදික සාහිත්‍යය
(සාමාන්‍ය/ විශේෂ)

af2ogi4
SANS 31123 - Vedic Literature
(General/ Special)

3o7uvmt
SANS 41173 - සංස්කෘත දාර්ශනික සාහිත්‍යය

n5u3o5s
SANS 41173 - Sanskrit Philosophical Literature
4bcfve2
SANS 41183 -  බෞද්ධ සංස්කෘත සාහිත්‍යය I

ny6n6ii
SANS 41183 - Buddhist Sanskrit Literature I

snixgxs
SANS 41193 - සංස්කෘත ඓතිහාසික ව්‍යාකරණය හා වාග්විද්‍යාව I

z4oqrrk
SANS 41193 - Historical Sanskrit Grammar and Philology   I

qwvky3j
SANS 41203 - සංස්කෘත ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය I සහ ගද්‍ය රචනා

xbwqxgz
SANS 41203 - Sanskrit Prosody I and Prose Compositions
tq22hqz

සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා / Certificate Course

ASTR 03100
ජ්‍යොතිෂ පිවිසුම සහ ජන්ම පත්‍ර සාධනය
dqtmbyb
Upcoming Events

Jun

23

23 Jun - 30 Jun
Ict advanced certificate practical examination - june 2022
<b>පරිගණක උසස් සහතික පත්...

Jun

21

21 Jun - 30 Jun
ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම/ registration for the bachelor of arts (special) degree course 2022-2024
ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උ�...

Jun

20

20 Jun - 15 Jul
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2022.06.20 දින නිකුත් කළ 2021 ඔක�...

Jun

20

20 Jun - 31 Jul
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම issuing results - october 2021 and january/ february 2022
2021 ඔක්තෝබර් හා 2022 ජනවාරි...

Jun

08

08 Jun - 14 Jun
පොසොන් නිවාඩුව
2022.06.14 අඟහරුවාදා දින පොස�...

Jun

07

07 Jun - 30 Jun
Practical examination for icte certificate and advanced certificate courses – 2022 june
The practical examination for ICTE certificate (ICTE 03010) ...

Exam Results
See latest exam results