2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

පාලි අධ්‍යයනාංශය / Department of Pali

Time Tables

1st Year3rd year General

2nd year General3rd year Special

2nd year Special4th yearGoogle Classroom links 

Subject Code

Subject

Invite Link

Class code

PALI 11013 (C)
Group 01
බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨය යටතේ ලියාපදිංචි වූ සිසුන් 
පාලි ලේඛණ හා භාෂණ සම්ප්‍රදාය

lx4bmub
PALI 11013 (C)
Group 02
භාෂා අධ්‍යයන  පීඨය යටතේ ලියාපදිංචි වූ සිසුන් 
පාලි ලේඛණ හා භාෂණ සම්ප්‍රදාය

6ckeqt7
PALI 11013 (C)
Pali Writing and Communicative Tradition

67wndax
PALI 21033 (C)
පාලි  මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය I  - දාර්ශනික සංකල්ප

6xdrleb
PALI 21033 (C)
Study of Pali Sources I - Philosophical concepts        

uts6u55
PALI 21043 (C)
පාලි සාහිත්‍ය ඉතිහාසය I - ආරම්භයේ සිට ප්‍රාග් අට්ඨකථා  යුගය දක්වා

kgo5nsy
PALI 21043 (C)
History of Pali literature I (from beginning to pre-commentarial period)

fonmuhd
PALI 21053 (C)
පාලි භාෂාව  හා  භාෂා  ඉතිහාසය  

g4jrtjm
PALI 21053 (C)
Pali language and language history


no6xmzd
PALI 21063 (C)
පාලි භාෂාවේ ආගමික භාවිතය

xsung3c
PALI 21063 (C)
Religious usage of Pali language

3hfovnb
PALI  31103 (C)
පාලි  මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය II බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම

id7ehjq
PALI  31103 (C)
Study of Pali Sources II - Methods of Buddhist meditation

zl757xc
PALI 31113 (C)
විග්‍රහාත්මක පාලි ව්‍යාකරණය

m2dezgt
PALI 31113 (C)
Analytical Pali grammar

7qzpu34
PALI 31123 (C)
පාලි සාහිත්‍ය ඉතිහාසය II අටුවා හා ටීකා

66s5ci5
PALI 31123 (C)
History of Pali literature II (Commentaries and sub-commentaries)

6zzenxu
PALI 41173 (C)
ග්‍රන්ථ සංස්කරණය හා ශාස්ත්‍රීය ලේඛණ ක්‍රමවේද  

re2admi
PALI 41173 (C)
Edition and academic writing methods

gakic3v
PALI 41183 (C)
පාලි නිර්මාණාත්මක ලේඛණය

ci4o6xh
PALI 41183 (C)
Composition of Pali Prose and verse

dgzplcc
PALI 41193 (C)
නූතන සමාජ ප්‍රස්තුත හා ථෙරවාද විවරණ

qed3nwz
PALI 41193 (C)
Modern Social Propositions and Theravada Interpretations

awfv546
PALI 41203 (C)
නූතන පාලි සාහිත්‍ය

hzfv5od
PALI 41203 (C)
Modern Pali Literature

367rqyh


Upcoming Events

Nov

22

22 Nov - 29 Nov
Issuing results - online short course in english literature - october, 2023
Results of the Online Short Course in English Literature - O...

Nov

21

21 Nov - 16 Dec
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම/ extension of registration period for postgraduate courses - academic year 2024
<b>පශ්චාද් උපාධි පාඨමාල�...

Nov

21

21 Nov - 30 Dec
විභාග කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2020/2021 - ii පරීක්ෂණය - 2023 දෙසැම්බර්
2023 දෙසැම්බර් 18 දින සිට ආ�...

Nov

20

20 Nov - 21 Dec
මාර්ගගත කෙටිකාලීන භාෂා පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - calling applications for online short courses on languages - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Nov

20

20 Nov - 16 Dec
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම/ extension of registration period for bachelor of arts general (external) degree programme - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Nov

17

17 Nov - 21 Nov
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු හා සිව්වන වසර / issuing examination admissions - 1st year and 4th year
පළමු වර්ෂ හා සිව්වන වර�...

Exam Results
See latest exam results