2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

භාෂා නිපුණතා සංවර්ධන අධ්‍යනාංශය / Department of Language Skills Development

Time tables

Chinese LanguageFrench LanguageKorean Language

Tamil LanguageJapanese LanguageHindi Language 

 

Certificate Courses

Subject code

Invitation link

Class Code 

Certificate Course in Korean

namxcj6

Certificate Course in Hindi 

7svlu4a

Certificate Course in Chinese

nbs5vav

Certificate Course in Japanese


2tjcshs

Certificate Course in Tamil


uj53x3q

Certificate Course in French

wuufklm


Advanced Certificate Courses 

Subject code

Invitation link

Class Code 


Advanced Certificate Course in Korean 

cbes3w6

Advanced Certificate Course in French

5pbmryi

Advanced Certificate Course in Chinese

p22jdhb
Advanced Certificate Course in Tamil

gka4oua
Advanced Certificate Course in Japanese

fibygho


Korean Language 

Subject code

Invitation link

Class Code 

KORE 11013 (C)

d5ozkti
KORE 11023 (A)

tm74kkz

KORE 21063 (C)


dm2usgx


KORE 21053 (C)

gq7jh6c

KORE 31113 (C)
SPOKEN
smnhxui
KORE 31123 (C)

duhuftm
KORE 31133 (A)

nechrll


Japanese Language 

Subject code

Invitation link

Class Code 

JPNL 11013 (C)

ons4fir
JPNL 11023 (A)h2e5zjj
JPNL 21053 (C)

qjcoci5
JPNL 21063 (C)

ggqsxfr
JPNL 21073 (A)

qyjhjhm
JPNL 31113 (C) 

glhpwrg
JPNL 31123 (C)
bjzeghe
JPNL 31133 (A)


7acjq6r


Chinese Language 

Subject code

Invitation link

Class Code
CHIN 11013 (C)

wnoudgb
CHIN 11023 (A)

lnjhzs4
CHIN 21053 (C)
mk5dwun
CHIN 20163 (C)

duhuftm
CHIN 21073 (A)

4tx3wrh
CHIN 31113 (C)

7lmwe3j
CHIN 31123

l4jwo4j
CHIN 31133 (A)
ivqbsrg


French Language 

Subject code

Invitation link

Class Code
FREN 11013 (C)

nubcqpt
FREN 11023 (A)

6uto6vd
FREN 21053 (C)

vtkqrzr
FREN 20163 (C)

tkjei6l
FREN 20173 (C)

b5cspem
FREN 31113 (C)

73pol42
FREN 31123 (C)

lpei2xm


Hindi Language 

Subject code

Invitation link

Class Code 

HIND 11013 (C)

vxzc2zh
HIND 11023 (A)

lwp2iwl

HIND 21053 (C )

vmkoljf


HIND 21063 (C )


w6s2hqs

HIND 21073 (A)

kmeaxr2
HIND 31113 (C)

i2mydyq
HIND 31123 (C)

252zhgr
HIND 31133 (C)

oolqk5z


Tamil Language 

Subject code

Invitation link

Class Code 

TAMI 11013 (C)

pf57u7c
TAMI 21053 (C)

ws4n3ts
TAMI 21063 (C)

bu7f2dc
TAMI 21073 (A)

7mpsdfd

TAMI 31113 (C)


fosofwg

TAMI 31123 (C)

 

cn4eptn

TAMI 31143 (E)


fcww7sp


Upcoming Events

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023.03.24 දින නිකුත් කළ 2022 අග�...

Mar

27

27 Mar - 04 Apr
කාලසටහන (පරිගණක සහතික පත්‍ර හා උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා) /timetable (certificate courses & advanced certificate courses)
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

25

25 Mar - 03 Apr
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (පළමු අදියර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Mar

24

24 Mar - 31 Mar
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (දෙවන වසර)/ issuing results (second year) - august/ september - 2022
2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර�...

Mar

17

17 Mar - 02 Apr
සංශෝධනය කළ කාලසටහන - පළමු වසර / amended time table - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

16

16 Mar - 20 Mar
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු වසර / issuing examination admissions - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව�...

Exam Results
See latest exam results