2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්මක දර්ශන අධ්‍යයනාංශය  / Department of Religious Studies and Comparative Philosophy

Time tables

1st year

2nd year

3rd year

4th year


Google Classroom Links

 

විෂය අංකය

Subject code

විෂය පත්‍රය

Subject

ආචාර්යවරයාගේ නම

Lecturer Name

Class Code

Class link

Meet link

1st year 

2nd semester

REST 12023

සමය අධ්‍යයනයෙහි න්‍යායාත්මක ප්‍රවේශ
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා

oljak5c

Click here
Click here

REST 12023

Theoretical Approaches to Religious Studies
Lecturer (Prob) Charith Priyadarshana

2vu7gtk

Click here
Click here

2nd year 

2nd semester

REST 22073

පෙරදිග ආගම්
ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි

ptgaq23

Click here
Click here

REST 22073

Eastern Religions
Dr. Ven. Wadinagala Pannaloka Thero

5qchtib

Click here
Click here

REST 22083

නව ආගම් හා විකල්පීය ආගම්
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දම්පහල රාහුල හිමි

klqlpu7

Click here
Click here

REST 22083

New Religions and Alternative Religions
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula Thero

xfn5kjn

Click here
Click here

REST 22093

ආගම පිළිබඳ දර්ශනය
පූජ්‍ය ගලගම ධම්මදින්න හිමි

guoata6

Click here
Click here

3rd year 

2nd semester

REST 32133

ආගම හා සමකාලීන ගැටලු
පූජ්‍ය ගලගම ධම්මදින්න හිමි

p4s3n6h

Click here
Click here

REST 32133

Religion and Contemporary issues
Dr. Ven. Wadinagala Pannaloka Thero

dubcuxy

Click here
Click here

REST 32143

ගෝත්‍රික ආගම්
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මොරගස්වැවේ විජිත හිමි

uyy7le2

Click here
Click here

REST 32143

Sociology of Religion
Senior Lecturer Ven. Moragaswawe Vijitha Thero

dfcixnl

Click here
Click here

REST 32153

ගෝත්‍රික ආගම්
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දම්පහල රාහුල හිමි

44bobij

Click here
Click here

REST 32153

Tribal Religions
Senior Lecturer Ven. Dampahala RahulaThero

inkgxks

Click here
Click here

REST 32163

ආගම සහ ජන ශ්‍රැති විද්‍යාව
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා

nuig3jp

Click here
Click here

REST 32163

Religion and Mythology
Lecturer (Prob) Charith Priyadarshana

buzhbkx

Click here
Click here

4th year 

2nd semester

REST 42213

සමයාන්තර අධ්‍යනයෙහි ක්‍රමවේද අධ්‍යයනය
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා

3ey3aqy

Click here
Click here

REST 42223

ආගම සහ ආචාර ධර්ම
ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි

rrz6dv7

Click here
Click here

REST 42233

පශ්චාත් නූතනවාදය සහ ආගම
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා

vbzalgo

Click here
Click here

REST 42243

තාර්කික චින්තනය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දම්පහල රාහුල හිමි

ndy3ype

Click here
Click here


Upcoming Events

Dec

06

06 Dec - 10 Dec
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the special lecture - no 06
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Dec

03

03 Dec - 04 Jan
ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධ ලබා දීමේ අවසන් දිනය / deadline of individual dissertation
2020/2021 සිව්වන වසර සඳහා වන �...

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results