2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්මක දර්ශන අධ්‍යයනාංශය  / Department of Religious Studies and Comparative Philosophy

Time tables 

1st year 


3rd year

2nd year4th year


Google Classroom Links 

 

විෂය අංකය 

Subject Code

විෂය / Subject 

ආචාර්යවරයා / Lecturer

Classroom links

Meet link

1st year 

1st semester

REST 11013

සමය අධ්‍යයනය ප්‍රවේශය
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා


REST 11013

Introduction to Religious Studies
Lecturer (prob) Charith Priyadarshana


2nd year
1st semester

REST 21033

බටහිර ආගම්
පූජ්‍ය ගලගම ධම්මදින්න හිමි


REST 21033

Western Religions
Ven. Galagama Dhammadinna Thero


REST 21043

දේවධර්මවාදය හැඳින්වීම
පූජ්‍ය ඉරුදෙනියායේ සිරිරතන හිමි


REST 21043

Introduction to Theology
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula  Thero


REST 21053

විද්‍යාව හා ආගම
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා


REST 21053

Science and Religion
Lecturer (prob) Charith Priyadarshana


REST 21063

නිර්දේශිත බටහිර ආගමික මූලාශ
පූජ්‍ය ඉරුදෙනියායේ සිරිරතන හිමි


REST 21063

Prescribed Western Religious Texts
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula  Thero


3rd year 

1st semester

REST 31103

ආගම හා නූතන ලෝකය
කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මොරගස්වැවේ විජිත හිමි


REST 31103

Religion and Modern World
Senior Lecturer Ven. Moragaswawe Vijitha Thero


REST 31113

ආගම පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාව
පූජ්‍ය ගලගම ධම්මදින්න හිමි


REST 31113

Psychology of Religion
-
-
-

REST 31123

නිර්දේශිත පෙරදිග ආගමික මූලාශ
පූජ්‍ය ඉරුදෙනියායේ සිරිරතන හිමි


REST 31123

Prescribed Eastern Religious Texts
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula  Thero


4th year 

1st semester

REST 41173

ආගම පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනය
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා


REST 41173

Comparative Study of Religions
Lecturer (prob) Charith Priyadarshana


REST 41183

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය
ආචාර්ය දිල්ෂාන් මනෝජ් රාජපක්‍ෂ මහතා


REST 41183

Research Methodology
Dr. Dilshan Manoj Rajapaksha


REST 41193

බටහිර දර්ශනය පිළිබඳ හැඳින්වීම
ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි


REST 41193

Introduction to Western Philosophy
Dr. Ven. Homagama Dhammananda Thero


REST 41203

ශාස්ත්‍රීය සමය අධ්‍යයනයෙහි ඓතිහාසික ප්‍රවේශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේඋල්ලේ සාරානන්ද  හිමි


REST 41203

Historical Approaches to Academic Study of Religions
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula  TheroUpcoming Events

Apr

18

18 Apr - 03 May
Invitation for bids obtaining cleaning service for the year 2024/2025
The Chairman, Department Procurement Committee, Buddhist and...

Apr

18

18 Apr - 03 May
Invitation for bids - security services
The Chairman, Department Procurement Committee, Buddhist and...

Apr

09

09 Apr - 18 Apr
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන්/ not amended time tables - april/ may - 2024
<b>පළමු වසර දෙවන සමාසික �...

Mar

27

27 Mar - 30 Apr
Call for papers "international conference on postgraduate interdisciplinary research - 2024"
<b>Conference Tracks</b><br> Buddhist Philosophy and Bu...

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල/ re-scrutinization results - june/ july - 2023
2023 ජුනි/ ජූලි මාසයන්හි ප...

Mar

18

18 Mar - 05 Apr
අභ්‍යන්තර විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම / calling applications for internal examinations - april/ may 2024
2024 අප්‍රේල්/මැයි මාසයන�...

Exam Results
See latest exam results