2021 දෙවන සමාසිකය/ 2021 2nd Semester

බෞද්ධ දර්ශනය අධ්‍යනාංශය/ Department of Buddhist Philosophy

Time tables 

බෞද්ධ දර්ශනය/  Buddhist Philosophy
බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය/ Buddhist Psychology and Counselling

3rd year - Specila - BUPH

4th year - BUPH


බෞද්ධ උපදේශනය/ Buddhist Counselling
1st year - BUCL
2nd year - Advanced Certificate Course in Buddhist Counselling


Google classroom links

විෂය පත්‍ර සංකේතය

Subject Code

විෂය පත්‍ර නාමය 

Subject Name

Class Code

Classroom Link

Meet Link

Google calendar details
බෞද්ධ දර්ශනය/  Buddhist Philosophy
 
BUPH 12023 (C)
මුල් බුදුසමයේ මූලධර්ම අධ්‍යයනය
igeact2
Click here
BUPH 12023 (C)
Study of Early Buddhist Doctrines
dxslmet
Click here

BUPH 22073 (C)
නිකායාන්තර බෞද්ධ දර්ශනය II
hbgwmji
Click here
BUPH 22073 (C)
Schools of Buddhist Philosophy II
wqs7opy
Click here
BUPH 22083 (C)
බෞද්ධ සමාජ දර්ශනය
i3qrunt
Click here

BUPH 22083 (C)
Buddhist Social Philosophy
skuuxe7
Click here

BUPH 22093 (C)
බුදුදහම සහ කළමනාකරණය
fqra4w3
Click here
BUPH 32133 (C)
අභිධර්ම අධ්‍යයනය I (ථෙරවාද)
secegy5
Click here
BUPH 32133 (C)
Abhidhamma Studies I (Theravāda)
cpc37pj
Click here
BUPH 32143 (C)
සමකාලීන සමාජ ගැටලු සහ බුදුදහම
wiw7gu6
Click here
BUPH 32143 (C)
Contemporary Social Issues and Buddhism
mrkfool
Click here

BUPH 32153 (C)
මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය II
5nfublc
Click here

BUPH 32153 (C)
Study of Primary Sources II
5qttl36
Click here

BUPH 32163 (C)
බෞද්ධ තර්ක න්‍යාය
vulsnyb
Click here

BUPH 32163 (C)
Buddhist Theory of Logic
jmema3o
Click here
BUPH 42213 (C)
බුදුදහම සහ නීතිය
i7tuyai
Click here

BUPH 42223 (C)
බුදුදහම සහ බටහිර දර්ශනය
kl4lml6
Click here
BUPH 42233 (C)
ව්‍යවහාරික බුදුදහම
kl4lml6
Click here

BUPH 42243 (C)
බුදුදහම සහ වෙනත් ආගම්
eabmigz
Click here

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය/ Buddhist Psychology and Counselling

BPCL 12023 (C)
අසාමාන්‍යතා මනෝවිද්‍යාව
iv5mjsl
Click here

BPCL 12023 (C)
Abnormal Psychology
hojmybk
Click here

BPCL 22063 (C)
අභිචාරමය මනෝචිකිත්සා ක්‍රම
a4c3ava
Click here

BPCL 22063 (C)
Ritualistic Psychotherapeutic Methods
g53t3qh
Click here
BPCL 22073 (C)
උපදේශන න්‍යාය සහ ක්‍රම ශිල්ප
j4vm26a
Click here

BPCL 22073 (C)
Counseling Theories and Techniques
d743vlc
Click here

BPCL 32113 (C)
බෞද්ධ උපදේශන න්‍යාය
lwuoraj
Click here

BPCL 32123 (C)
උපදේශන කුසලතා සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම්කරණය
xpibtxf
Click here
බෞද්ධ උපදේශනය/ Buddhist Counselling

BUCL 12021
උපදේශන ක්‍රම ශිල්ප සහ කුසලතා
oql2fto
Click here

BUCL 12021
Counselling Techniques and Skills
tuhqfcg
Click here
BUCL 2230
මානව සංවර්ධන මනෝවිද්‍යාව
me3ldlf
Click here
BUCL 2230
Human Development Psychology
o7yt4zq
Click here
BUCL 2240
බෞද්ධ උපදේශන න්‍යාය
imesp3l
Click here

BUCL 2240
Buddhist Counselling Theory
sypocuq
Click here

BUCL 3270
උපදේශන න්‍යාය හා ක්‍රම ශිල්ප
ublvsrr
Click here
BUCL 3270
Counselling Theories and Techniques
jktpwah
Click here

BUCL 3280
උපදේශන කුසලතා සහ ප්‍රතිකාර සැලසුම්කරණය
olk7knr
Click here

BUCL 3280
Counselling Skills and Treatment Planning
gnwjdva
Click here
Upcoming Events

May

30

30 May - 22 Jun
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - advanced certificate/ diploma and higher diploma courses - jan/ feb, 2023
2023 ජනවාරි/ පෙබරවාරි මාස�...

May

26

26 May - 15 Jun
Extension of registration period for online short courses
Due to a number of requests, the deadline for registration o...

May

24

24 May - 10 Jun
තනතුරු ඇබෑර්තු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම (අභ්‍යන්තර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා ප�...

May

23

23 May - 31 May
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන - දෙවන වසර/ not amended time table - second year - june/ july 2023
<b>දෙවන වසර දෙවන සමාසික �...

May

23

23 May - 31 May
සිව්වන වසර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනයයි
2023.05.22 දින පැවැති රැස්වී�...

May

10

10 May - 20 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම / issuing results - certificate / advanced certificate courses
2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි ජනව�...

Exam Results
See latest exam results