2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

බෞද්ධ දර්ශනය අධ්‍යනාංශය / Department of Buddhist Philosophy

Time Tables - Buddhist Philosophy

1st year3rd year (General)

2nd year (General)3rd year (Special)

2nd year (Special)4th Year


 

Time Tables - Buddhist Psychology and Counselling

1st year2nd year

3rd year


Time Tables - Buddhist Counselling

1st year2nd year


3rd yearGoogle Classroom Links

 Subject Code 

Subject Name 

Classroom Links 

Class Codes

BUPH 11013 (C)

බෞද්ධ දර්ශනය: භාරතීය පසුබිම

6om7ujc

Buddhist Philosophy- Indian  Background

yhy7uad

BUPH 21033 (C)

බෞද්ධ සදාචාර දර්ශනය

mq5ihw7

Buddhist Moral Philosophy 

ta7m5wx

BUPH 21043 (C)

නිකායාන්තර බෞද්ධ දර්ශනය I

vo7cmyz

Schools of Buddhist  Philosophy I

j6qnxic

BUPH 21053 (C)

භාෂාමය දර්ශනය

2o4ngzp

Philosophy of Language 

z6olstf

BUPH 21063 (C)

ථෙරවාද සම්ප්‍රදාය

zabj2e2

Tradition of Theravada Buddhism 

xqrr7gt

BUPH 31103 (C)

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව

uda6yxh

Buddhist Psychology 

pec7jqm

BUPH 31113 (C)

බෞද්ධ ඥානවිභාගය

du23hnd

Buddhist Epistemology 

ahowcce

BUPH 31123 (C) 

මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය I

iqrmuuv


BUPH 41173 (C) 

බෞද්ධ සන්නිවේදන න්‍යාය

45duarw

Theory of Buddhist Communication


inovawn

BUPH 41183 (C)

බුදුදහම සහ විද්‍යාත්මක චින්තනය

nwkhgpo

Buddhism and Scientific Thought 

yujkzbk

BUPH 41193 (C)

බුදුදහම, පරිසරය සහ ස්වස්ථතාව

o3o4uj4

Buddhism, Environment and  Hygiene

2rvosdy

BUPH 41203 (C)

අභිධර්ම අධ්‍යයනය II

svte3ey

Abhidhamma Studies II 

oi5im6g

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය / BUDDHIST PSYCHOLOGY AND COUNSELLING 

BPCL 11013 (C)

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව

fjzcq24

Buddhist Psychology 

ktqnzt7

BPCL 21033 (C)

බෞද්ධ මනෝචිකිත්සාවේ මූලධර්ම

jzoibfd

Principles of Buddhist  Psychotherapy


3famd3p

BPCL 21053 (C)

බෞද්ධ මනෝ විග්‍රහය හා භාවනා ක්‍රම

k5jhe7x

Buddhist Psychoanalysis and  Methods of Meditation

vxgmtqm

BPCL 31093 (C)

මානව සංවර්ධන මනෝවිද්‍යාව

vy3zixn

Human Development Psychology 

gffnnpv

BPCL 31103 (C)
බෞද්ධ ආයුර්වේදීය මනෝකායික චිකිත්සාව


Buddhist Āyurvedic Psycho  Physical Therapeutic Systemබෞද්ධ උපදේශනය අනිවාර්ය පාඨමාලාව/ Buddhist Counseling Compulsory Course 

BUCL 11011

බෞද්ධ මනෝචිකිත්සාවේ මූලධර්ම

q5gr4nz

Principle of Buddhist  Psychotherapy 

pimncv3

බෞද්ධ උපදේශනය දෑවුරුදු උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

TWO YEAR ADVANCED CERTIFICATE COURSE IN BUDDHIST COUNSELLING 

BUCL 2110

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව

ag5sb4u

Buddhist Psychology 

q7dhoqx

BUCL 2120

අසාමාන්‍යතා මනෝවිද්‍යාව

v4ouwqc

Abnormal Psychology 

jypd4ev

BUCL 3150

බෞද්ධ ආයුර්වේදීය මනෝකායිකචිකිත්සාව

tjel42y

Buddhist Ayurvdic Psycho  Physical Therapy

3eq76ji

BUCL 3160

අභිචාරමය මනෝචිකිත්සා ක්‍රම

pflcrld

Ritualistic Psychotherapeutic  Methods

zxksh2j


Upcoming Events

Feb

06

06 Feb - 11 Feb
සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (දෙවන අදියර) - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Feb

05

05 Feb - 16 Feb
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2024 සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 08 Feb
23 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ලියාපදිංචි වීම - 2024 (අභ්‍යන්තර උපාධිලාභීන්)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 15 Feb
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර්/ දෙ�...

Jan

30

30 Jan - 10 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (සිව්වන වසර) / issuing results (fourth year) - november/ december 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Jan

26

26 Jan - 29 Feb
Extension of registration period for university admission – academic year 2023/ 2024 (foreign candidates)
The Buddhist and Pali University of Sri Lanka has extended t...

Exam Results
See latest exam results