2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයනාංශය  / Department of Buddhist Culture

Time tables 

බෞද්ධ සංස්කෘතිය/ Buddhist Culture
ප්‍රජා නායකත්වය/ Community Leadership


1st year
2nd year - General 
2nd year - Special
3rd year - GeneralGoogle Classroom Links


Subject Code

Subject Name

Classroom Link

Meet Link

BUCU 12023 (C)

බෞද්ධ සංස්කෘතිය-මූලධර්ම අධ්‍යයනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/bnvyzpsvq2

BUCU 12023 (C)

Buddhist Culture : Fundamental Studies
Click here
https://meet.google.com/lookup/fu3b2ehqj6

BUCU 22073 (C)

බෞද්ධ සමාජ සංස්ථා හා ආරාම පාලනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/akvvsughls

BUCU 22073 (C)

Buddhist Social Institutions and Monastic Administration
Click here
https://meet.google.com/lookup/emrb2o2rpc

BUCU 22083(C)

දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ භෞගෝලීය ව්‍යාප්තිය
Click here
https://meet.google.com/lookup/esx6npmxa5

BUCU 22083(C)

Geographical Expansion of Buddhism in South and South East Asia
Click here
https://meet.google.com/lookup/hnrwtcoeko

BUCU 22093(C)

මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/dbquypdnz2

BUCU 22093(C)

Source Studies
Click here
https://meet.google.com/lookup/hk2qx4zmph

BUCU 32133 (C)

මහායාන බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/fi63ekm2qx

BUCU 32133 (C)

Mahayana Buddhism
Click here
https://meet.google.com/lookup/c2nhbi5tre

BUCU 32143 (C)

ආසියානු බෞද්ධ කලාශිල්ප
Click here
https://meet.google.com/lookup/fjzp7wijpp

BUCU 32143 (C)

Buddhist Art in Asia
Click here
https://meet.google.com/lookup/bxsop4c7v4

BUCU 32153 (C)

තාන්ත්‍රික බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/dq345seljg

BUCU 32163 (C)

මධ්‍යම ආසියාව හා නැගෙනහිර ආසියාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය  
Click here
https://meet.google.com/lookup/c6olxdbcsa

BUCU 42213 (C)

බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු
Click here
https://meet.google.com/lookup/bxngzg2irf

BUCU 42223 (C)

බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/eh5p56df5s

BUCU 42233 (C)

බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/d7pkiq65if

BUCU 42243 (C)

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාරික බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/cautkf2i6p

ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership


Subject Code

Subject Name

Class Code

Meet Link

CMLS 12023 (C)

බුදුදහම හා ප්‍රජා සංවර්ධනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/g4fgkz6lvt

CMLS 12023 (C)

Buddhism and Community Development
Click here
https://meet.google.com/lookup/dyzn4k7r25

CMLS 22053 (C)

බුදුදහම සහ ප්‍රජා පර්යේෂණ
Click here
https://meet.google.com/lookup/fdsiv7l4oc

CMLS 22053 (C)

Buddhism and Community Research
Click here
https://meet.google.com/lookup/gg6kkiuuza

CMLS 22063 (C)

භික්ෂු ජීවිතය සහ ප්‍රජා අර්ථ චර්යාව
Click here
https://meet.google.com/lookup/aubxyyni65

CMLS 22063 (C)

Life of the Monks and Community Work
Click here
https://meet.google.com/lookup/bcpmlbd2le

CMLS 32093 (C)

ප්‍රජා සංවර්ධනය හා ගැටුම් කළමනාකරණය
Click here
https://meet.google.com/lookup/aaszonowrd

CMLS 32103 (C)

ප්‍රජා වැඩ හා පරිචය
Click here
https://meet.google.com/lookup/bjsirncj5mUpcoming Events

Aug

18

18 Aug - 31 Aug
නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ගේ නාමලේඛනය (පළමු වසර) - list of repeat students (1st year) - august/ september 2022
2022.08.22 ආරම්භ වීමට නියමිත �...

Aug

18

18 Aug - 31 Aug
Specification for laptop computers - amendments
The pre-bid committee meeting for the supply and delivery of...

Aug

15

15 Aug - 20 Aug
උපාධි පරීක්ෂණ සඳහා ලියාපදිංචි වීම/ exam registration - august/ september 2022
<b>උපාධි පරීක්ෂණ සඳහා ලි...

Aug

15

15 Aug - 15 Sep
සංශෝධනය කළ කාලසටහන් / amended time tables
<b>සංශෝධනය කළ කාලසටහන් -2...

Aug

15

15 Aug - 20 Aug
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම/ issuing examination admissions
<b>විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර න...

Aug

08

08 Aug - 31 Aug
Supply and delivery of laptop computers for the buddhist and pali university of sri lanka
INVITATION FOR BIDS (IFB) <br> Supply and Delivery of Lapto...

Exam Results
See latest exam results