2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයනාංශය  / Department of Buddhist Culture

Time tables 

බෞද්ධ සංස්කෘතිය/ Buddhist Culture
ප්‍රජා නායකත්වය/ Community Leadership


1st year
2nd year - General 
2nd year - Special
3rd year - GeneralGoogle Classroom Links


Subject Code

Subject Name

Classroom Link

Meet Link

BUCU 12023 (C)

බෞද්ධ සංස්කෘතිය-මූලධර්ම අධ්‍යයනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/bnvyzpsvq2

BUCU 12023 (C)

Buddhist Culture : Fundamental Studies
Click here
https://meet.google.com/lookup/fu3b2ehqj6

BUCU 22073 (C)

බෞද්ධ සමාජ සංස්ථා හා ආරාම පාලනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/akvvsughls

BUCU 22073 (C)

Buddhist Social Institutions and Monastic Administration
Click here
https://meet.google.com/lookup/emrb2o2rpc

BUCU 22083(C)

දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ භෞගෝලීය ව්‍යාප්තිය
Click here
https://meet.google.com/lookup/esx6npmxa5

BUCU 22083(C)

Geographical Expansion of Buddhism in South and South East Asia
Click here
https://meet.google.com/lookup/hnrwtcoeko

BUCU 22093(C)

මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/dbquypdnz2

BUCU 22093(C)

Source Studies
Click here
https://meet.google.com/lookup/hk2qx4zmph

BUCU 32133 (C)

මහායාන බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/fi63ekm2qx

BUCU 32133 (C)

Mahayana Buddhism
Click here
https://meet.google.com/lookup/c2nhbi5tre

BUCU 32143 (C)

ආසියානු බෞද්ධ කලාශිල්ප
Click here
https://meet.google.com/lookup/fjzp7wijpp

BUCU 32143 (C)

Buddhist Art in Asia
Click here
https://meet.google.com/lookup/bxsop4c7v4

BUCU 32153 (C)

තාන්ත්‍රික බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/dq345seljg

BUCU 32163 (C)

මධ්‍යම ආසියාව හා නැගෙනහිර ආසියාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය  
Click here
https://meet.google.com/lookup/c6olxdbcsa

BUCU 42213 (C)

බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු
Click here
https://meet.google.com/lookup/bxngzg2irf

BUCU 42223 (C)

බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/eh5p56df5s

BUCU 42233 (C)

බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/d7pkiq65if

BUCU 42243 (C)

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාරික බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/cautkf2i6p

ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership


Subject Code

Subject Name

Class Code

Meet Link

CMLS 12023 (C)

බුදුදහම හා ප්‍රජා සංවර්ධනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/g4fgkz6lvt

CMLS 12023 (C)

Buddhism and Community Development
Click here
https://meet.google.com/lookup/dyzn4k7r25

CMLS 22053 (C)

බුදුදහම සහ ප්‍රජා පර්යේෂණ
Click here
https://meet.google.com/lookup/fdsiv7l4oc

CMLS 22053 (C)

Buddhism and Community Research
Click here
https://meet.google.com/lookup/gg6kkiuuza

CMLS 22063 (C)

භික්ෂු ජීවිතය සහ ප්‍රජා අර්ථ චර්යාව
Click here
https://meet.google.com/lookup/aubxyyni65

CMLS 22063 (C)

Life of the Monks and Community Work
Click here
https://meet.google.com/lookup/bcpmlbd2le

CMLS 32093 (C)

ප්‍රජා සංවර්ධනය හා ගැටුම් කළමනාකරණය
Click here
https://meet.google.com/lookup/aaszonowrd

CMLS 32103 (C)

ප්‍රජා වැඩ හා පරිචය
Click here
https://meet.google.com/lookup/bjsirncj5mUpcoming Events

Dec

06

06 Dec - 10 Dec
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the special lecture - no 06
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Dec

03

03 Dec - 04 Jan
ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධ ලබා දීමේ අවසන් දිනය / deadline of individual dissertation
2020/2021 සිව්වන වසර සඳහා වන �...

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results