2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයනාංශය  / Department of Buddhist Culture

Time tables 

බෞද්ධ සංස්කෘතිය/ Buddhist Culture
ප්‍රජා නායකත්වය/ Community Leadership


1st year
2nd year - General 
2nd year - Special
3rd year - GeneralGoogle Classroom Links


Subject Code

Subject Name

Classroom Link

Meet Link

BUCU 12023 (C)

බෞද්ධ සංස්කෘතිය-මූලධර්ම අධ්‍යයනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/bnvyzpsvq2

BUCU 12023 (C)

Buddhist Culture : Fundamental Studies
Click here
https://meet.google.com/lookup/fu3b2ehqj6

BUCU 22073 (C)

බෞද්ධ සමාජ සංස්ථා හා ආරාම පාලනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/akvvsughls

BUCU 22073 (C)

Buddhist Social Institutions and Monastic Administration
Click here
https://meet.google.com/lookup/emrb2o2rpc

BUCU 22083(C)

දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ භෞගෝලීය ව්‍යාප්තිය
Click here
https://meet.google.com/lookup/esx6npmxa5

BUCU 22083(C)

Geographical Expansion of Buddhism in South and South East Asia
Click here
https://meet.google.com/lookup/hnrwtcoeko

BUCU 22093(C)

මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/dbquypdnz2

BUCU 22093(C)

Source Studies
Click here
https://meet.google.com/lookup/hk2qx4zmph

BUCU 32133 (C)

මහායාන බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/fi63ekm2qx

BUCU 32133 (C)

Mahayana Buddhism
Click here
https://meet.google.com/lookup/c2nhbi5tre

BUCU 32143 (C)

ආසියානු බෞද්ධ කලාශිල්ප
Click here
https://meet.google.com/lookup/fjzp7wijpp

BUCU 32143 (C)

Buddhist Art in Asia
Click here
https://meet.google.com/lookup/bxsop4c7v4

BUCU 32153 (C)

තාන්ත්‍රික බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/dq345seljg

BUCU 32163 (C)

මධ්‍යම ආසියාව හා නැගෙනහිර ආසියාවේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය  
Click here
https://meet.google.com/lookup/c6olxdbcsa

BUCU 42213 (C)

බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු
Click here
https://meet.google.com/lookup/bxngzg2irf

BUCU 42223 (C)

බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/eh5p56df5s

BUCU 42233 (C)

බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/d7pkiq65if

BUCU 42243 (C)

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාරික බුදුසමය
Click here
https://meet.google.com/lookup/cautkf2i6p

ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership


Subject Code

Subject Name

Class Code

Meet Link

CMLS 12023 (C)

බුදුදහම හා ප්‍රජා සංවර්ධනය
Click here
https://meet.google.com/lookup/g4fgkz6lvt

CMLS 12023 (C)

Buddhism and Community Development
Click here
https://meet.google.com/lookup/dyzn4k7r25

CMLS 22053 (C)

බුදුදහම සහ ප්‍රජා පර්යේෂණ
Click here
https://meet.google.com/lookup/fdsiv7l4oc

CMLS 22053 (C)

Buddhism and Community Research
Click here
https://meet.google.com/lookup/gg6kkiuuza

CMLS 22063 (C)

භික්ෂු ජීවිතය සහ ප්‍රජා අර්ථ චර්යාව
Click here
https://meet.google.com/lookup/aubxyyni65

CMLS 22063 (C)

Life of the Monks and Community Work
Click here
https://meet.google.com/lookup/bcpmlbd2le

CMLS 32093 (C)

ප්‍රජා සංවර්ධනය හා ගැටුම් කළමනාකරණය
Click here
https://meet.google.com/lookup/aaszonowrd

CMLS 32103 (C)

ප්‍රජා වැඩ හා පරිචය
Click here
https://meet.google.com/lookup/bjsirncj5mUpcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results