2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය / Buddhist Culture

Time tables

බෞද්ධ සංස්කෘතිය / Buddhist Culture

ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership1st year1st year

2nd year (General)2nd year (General)

3rd year (General)3rd year (General)

3rd year (Special)
4th year


Google Classroom Links


Subject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link

BUCU 11013 (C)
බෞද්ධ සංස්කෘතිය - ඓතිහාසික පසුබිම

BUCU 11013 (C)
Buddhist Culture: Historical BackgroundGeneral/ Special
BUCU 21033 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (පුරාතන යුගය)


BUCU 21033 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Early Period


BUCU 21043 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (නූතන යුගය)


BUCU 21043 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Modern PeriodGeneral/ Special
BUCU 31103 (C)
බුදුදහම හා සෞන්දර්යය


BUCU 31103 (C)
Buddhism and Aesthetics


BUCU 31113 (C)
බුදුදහම හා නූතන අභියෝග


BUCU 31113 (C)
Buddhism and Modern Challenges


Special
BUCU 31123 (C)
බුදුදහම හා කළමනාකරණය


Special
BUCU 41173 (C)
සමය සමාජ විද්‍යාව


BUCU 41183 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ කලා ශිල්ප


BUCU 41193 (C)
බෞද්ධ අධ්‍යාපන මූලධර්ම හා සම්ප්‍රදායය


BUCU 41203 (C)
බෞද්ධ සාහිත්‍ය විචාරයප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership

Subject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link
CMLS 11013 (C)
බුදුසිරිත, ප්‍රජා නායකත්වය හා ප්‍රජා සේවය


CMLS 11013 (C)
Life of the Buddha, Community Leadership and Community Service


CMLS 21033 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ආර්ථික කළමනාකරණය


CMLS 21033 (C)
Buddhism and the Management of Social Economy


CMLS 21043 (C)
බුදුදහම හා සමාජගත මානසික කළමනාකරණය


CMLS 21043 (C)
Buddhism and Psychosocial Management


CMLS 31073 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු


CMLS 31073 (C)
Social Issues and Community Intervention


CMLS 31083 (C)
ප්‍රජා වැඩ හා සන්නිවේදනය


CMLS 31083 (C)
Community Work and CommunicationUpcoming Events

May

30

30 May - 22 Jun
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - advanced certificate/ diploma and higher diploma courses - jan/ feb, 2023
2023 ජනවාරි/ පෙබරවාරි මාස�...

May

26

26 May - 15 Jun
Extension of registration period for online short courses
Due to a number of requests, the deadline for registration o...

May

24

24 May - 10 Jun
තනතුරු ඇබෑර්තු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම (අභ්‍යන්තර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා ප�...

May

23

23 May - 31 May
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන - දෙවන වසර/ not amended time table - second year - june/ july 2023
<b>දෙවන වසර දෙවන සමාසික �...

May

23

23 May - 31 May
සිව්වන වසර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනයයි
2023.05.22 දින පැවැති රැස්වී�...

May

10

10 May - 20 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම / issuing results - certificate / advanced certificate courses
2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි ජනව�...

Exam Results
See latest exam results