2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය / Buddhist Culture

Time tables

බෞද්ධ සංස්කෘතිය / Buddhist Culture

ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership1st year1st year

2nd year (General)2nd year (General)

3rd year (General)3rd year (General)

3rd year (Special)
4th year


Google Classroom Links


Subject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link

BUCU 11013 (C)
බෞද්ධ සංස්කෘතිය - ඓතිහාසික පසුබිම

BUCU 11013 (C)
Buddhist Culture: Historical BackgroundGeneral/ Special
BUCU 21033 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (පුරාතන යුගය)


BUCU 21033 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Early Period


BUCU 21043 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (නූතන යුගය)


BUCU 21043 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Modern PeriodGeneral/ Special
BUCU 31103 (C)
බුදුදහම හා සෞන්දර්යය


BUCU 31103 (C)
Buddhism and Aesthetics


BUCU 31113 (C)
බුදුදහම හා නූතන අභියෝග


BUCU 31113 (C)
Buddhism and Modern Challenges


Special
BUCU 31123 (C)
බුදුදහම හා කළමනාකරණය


Special
BUCU 41173 (C)
සමය සමාජ විද්‍යාව


BUCU 41183 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ කලා ශිල්ප


BUCU 41193 (C)
බෞද්ධ අධ්‍යාපන මූලධර්ම හා සම්ප්‍රදායය


BUCU 41203 (C)
බෞද්ධ සාහිත්‍ය විචාරයප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership

Subject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link
CMLS 11013 (C)
බුදුසිරිත, ප්‍රජා නායකත්වය හා ප්‍රජා සේවය


CMLS 11013 (C)
Life of the Buddha, Community Leadership and Community Service


CMLS 21033 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ආර්ථික කළමනාකරණය


CMLS 21033 (C)
Buddhism and the Management of Social Economy


CMLS 21043 (C)
බුදුදහම හා සමාජගත මානසික කළමනාකරණය


CMLS 21043 (C)
Buddhism and Psychosocial Management


CMLS 31073 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු


CMLS 31073 (C)
Social Issues and Community Intervention


CMLS 31083 (C)
ප්‍රජා වැඩ හා සන්නිවේදනය


CMLS 31083 (C)
Community Work and CommunicationUpcoming Events

Dec

02

02 Dec - 30 Dec
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2023
2023 වර්ෂය සඳහා සැපයීම් හ�...

Nov

25

25 Nov - 30 Dec
Issuing results - advanced certificate courses/ diploma & higher diploma courses - september 2022
Results of the Advanced Certificate Courses/ Diploma & Highe...

Nov

25

25 Nov - 07 Jan
Calling applications for certificate/diploma and advanced diploma courses - 2022/ 2023
<b> සහතික පත්‍ර/ ඩිප්ලෝම�...

Nov

11

11 Nov - 19 Nov
විශේෂ දැනුම්දීමයි - විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම
<b>විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර න...

Nov

11

11 Nov - 17 Dec
පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම/ registration for postgraduate degree studies - 2023
<b>පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යය�...

Nov

04

04 Nov - 19 Nov
Whatsapp group for m.phil./ph.d candidates
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Exam Results
See latest exam results