2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය / Department of Archeology 

කාලසටහන්

2021.10.01 දින සිට සංශෝධනය කරන ලද පොදු කාලසටහන මෙතැනින් ලබා ගන්න. Click here


1st year

2nd year - General (2021.10.01 දින සිට සංශෝධනය කරන ලද කාලසටහන)

2nd year - Special (2021.10.01 දින සිට සංශෝධනය කරන ලද කාලසටහන)

3rd year - General

3rd year - Special

4th year


Google Classroom Links 

සමාසිකය
විෂය අංකය සහ විෂය පත්‍රය
Google Classroom Links
Class Codes
පළමු වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 12023 (C) 
පුරාවිද්‍යාවේ න්‍යාය, ක්‍රමවේද සහ භාවිතය

m74tncj

විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 22073 (C) 
දකුණු ආසියාවේ බෞද්ධ කලාව
cn57gqm
ARCH 22083 (C) 
නාණක විද්‍යාව
qkgqrvo
විශේෂවේදී
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 22093 (C) 
පුරාතන ලෝක ශිෂ්ටාචාර
jzytaqm
විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 32133 (C) 
ශ්‍රී ලංකාවේ කලා ශිල්ප
t6dvh5q
ARCH 32143 (C)
ඉන්දීය ඉතිහාසය
Click here

mmofwy2

විශේෂවේදී
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH  32153 (C) 
පුරාවිද්‍යාවේ දෘශ්‍ය මාධ්‍ය භාවිතය
chxdfwv
ARCH 32163 (C) 
පුරාවිද්‍යාත්මක සංරක්ෂණය
sy3nsst
විශේෂවේදී
සිව්වන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 42213 (C) 
පුරාරසායන විද්‍යාව
w7n7gi5
ARCH 42223 (C)
මානවවංශ විද්‍යාව
Click here
v65ku5j
ARCH 42233 (C)
කෞතුකාගාර විද්‍යාව
Click here
hp7bbcs
ARCH 42243 (C)
පාරිසරික හා ජනාවාස පුරාවිද්‍යාව
Click here
zsscslu


Upcoming Events

Dec

06

06 Dec - 10 Dec
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the special lecture - no 06
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Dec

03

03 Dec - 04 Jan
ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධ ලබා දීමේ අවසන් දිනය / deadline of individual dissertation
2020/2021 සිව්වන වසර සඳහා වන �...

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results