2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය / Department of Archeology 

Time tables 

1st year 


3rd year (General)

2nd year (General)3rd year (Special)

2nd year (Special)4th yearGoogle Classroom Links


විෂය අංකය සහ විෂය පත්‍රය
Google Classroom invite links
Class
Codes

පළමු වසර පළමු
සමාසිකය

ARCH 11013 (C) - පුරාවිද්‍යාවේ ආරම්භය හා විකාශය
c4layco
ARCH 11013 (C) - Origin and Expansion of Archaeology

k5uv5wt

විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය

ARCH -21033 (C) - අභිලේඛන සහ අක්ෂර රූප විද්‍යාව

wxaagqn
ARCH -21043 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික කාලානුක්‍රමාවලිය

jej6omb
විශේෂවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH -21053 (C) - මානවවිද්‍යාවේ මූලිකාංග

gkzbo4f
ARCH -21063 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි වාස්තුවිද්‍යාව

rofsdcf
විශේෂවේදී/ සාමාන්‍යවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31103 (C) - ඉන්දියාවේ වාස්තුවිද්‍යාව

u56l4um
ARCH 31113 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය

bl2bpqt
විශේෂවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31123 (C) - ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව

nzxmk3o

විශේෂවේදී
සිව්වන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 41173 (C) - නීතිය හා ආචාරධර්ම

ycwe562
ARCH 41183 (C) - මූලාශ්‍රය පරිශීලනය හා පර්යේෂණ ක්‍රම ශිල්ප

5qq7a7r
ARCH 41193 (C) - උරුම කළමනාකරනය

uoannk2
ARCH 41203 (C) - පුරාතන තාක්ෂණය

aupgcfa


Upcoming Events

Feb

06

06 Feb - 11 Feb
සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (දෙවන අදියර) - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Feb

05

05 Feb - 16 Feb
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2024 සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 08 Feb
23 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ලියාපදිංචි වීම - 2024 (අභ්‍යන්තර උපාධිලාභීන්)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 15 Feb
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර්/ දෙ�...

Jan

30

30 Jan - 10 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (සිව්වන වසර) / issuing results (fourth year) - november/ december 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Jan

26

26 Jan - 29 Feb
Extension of registration period for university admission – academic year 2023/ 2024 (foreign candidates)
The Buddhist and Pali University of Sri Lanka has extended t...

Exam Results
See latest exam results