2022 පළමු සමාසිකය / 2022 First Semester

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය / Department of Archeology 

Time tables 

1st year 


3rd year (General)

2nd year (General)3rd year (Special)

2nd year (Special)4th yearGoogle Classroom Links


විෂය අංකය සහ විෂය පත්‍රය
Google Classroom invite links
Class
Codes

පළමු වසර පළමු
සමාසිකය

ARCH 11013 (C) - පුරාවිද්‍යාවේ ආරම්භය හා විකාශය
c4layco
ARCH 11013 (C) - Origin and Expansion of Archaeology

k5uv5wt

විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය

ARCH -21033 (C) - අභිලේඛන සහ අක්ෂර රූප විද්‍යාව

wxaagqn
ARCH -21043 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික කාලානුක්‍රමාවලිය

jej6omb
විශේෂවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH -21053 (C) - මානවවිද්‍යාවේ මූලිකාංග

gkzbo4f
ARCH -21063 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි වාස්තුවිද්‍යාව

rofsdcf
විශේෂවේදී/ සාමාන්‍යවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31103 (C) - ඉන්දියාවේ වාස්තුවිද්‍යාව

u56l4um
ARCH 31113 (C) - ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය

bl2bpqt
විශේෂවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31123 (C) - ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව

nzxmk3o

විශේෂවේදී
සිව්වන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 41173 (C) - නීතිය හා ආචාරධර්ම

ycwe562
ARCH 41183 (C) - මූලාශ්‍රය පරිශීලනය හා පර්යේෂණ ක්‍රම ශිල්ප

5qq7a7r
ARCH 41193 (C) - උරුම කළමනාකරනය

uoannk2
ARCH 41203 (C) - පුරාතන තාක්ෂණය

aupgcfa


Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results