2022 දෙවන සමාසිකය /  2nd Semester- 2022

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය / Department of Archeology 

කාලසටහන්

Common time table.pdf


1st year.pdf

2nd year general.pdf

2nd year special.pdf

3rd year genaral.pdf

3rd year special.pdf

4th year.pdf


Google Classroom Links 

සමාසිකය
විෂය අංකය සහ විෂය පත්‍රය
Google Classroom Links
Class Codes
පළමු වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 12023 (C) 
පුරාවිද්‍යාවේ න්‍යාය, ක්‍රමවේද සහ භාවිතය

ku4x42f

ARCH 12023 (C)
Theories, Methods &  Practice in Archaeology
rdt4oce
විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 22073 (C) 
දකුණු ආසියාවේ බෞද්ධ කලාව
x5hmesp
ARCH 22083 (C) 
නාණක විද්‍යාව
lzsldlt
විශේෂවේදී
දෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 22093 (C) 
පුරාතන ලෝක ශිෂ්ටාචාර
rn6t3cs
විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 32133 (C) 
ශ්‍රී ලංකාවේ කලා ශිල්ප
b6tacnh
ARCH 32143 (C)
ඉන්දීය ඉතිහාසය

e652igc

විශේෂවේදී
තෙවන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH  32153 (C) 
පුරාවිද්‍යාවේ දෘශ්‍ය මාධ්‍ය භාවිතය
pgq6olg
ARCH 32163 (C) 
පුරාවිද්‍යාත්මක සංරක්ෂණය
f7parxh
විශේෂවේදී
සිව්වන වසර දෙවන සමාසිකය
ARCH 42213 (C) 
පුරාරසායන විද්‍යාව
m2gv63t
ARCH 42223 (C)
මානවවංශ විද්‍යාව
6f7vkdk
ARCH 42233 (C)
කෞතුකාගාර විද්‍යාව
63ggots
ARCH 42243 (C)
පාරිසරික හා ජනාවාස පුරාවිද්‍යාව
fbv4q4b


Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results