2023

පළමු වසර පළමු සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් Index of /wp-content/uploads/2018/05
First year First semester examination - November-December 2023


දෙවන වසර පළමු සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් Index of /wp-content/uploads/2018/05
Secondyear First semester examination - November-December 2023


තෙවන වසර පළමු සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර්Index of /wp-content/uploads/2018/05
Thirdyear First semester examination - November-December 2023


උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා -   2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් Index of /wp-content/uploads/2018/05
Advanced Certificate courses - November-December 2023


නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල - 2023 ජුනි/ ජූලි 
Re-scrutinization Results - June/ July 2023


සිව්වන වසර පළමු සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර් 
Fourth year first semester examination - November/ December 2023


දෙවන වසර දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 ජුනි/ ජූලි
Second year second semester examination - June/ July 2023තෙවන වසර දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 මැයි/ජූනි
Third
 year second semester examination - May/ June 2023 


සහතික පත්‍ර/ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා -  2023 මැයි/ජූනි
Certificate and Advanced Certificate courses - May/ June 2023 


සිව්වන වසර දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් 
Fourth year second semester examination - March/ April 2023


පළමු වසර දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් 
First year second semester examination - March/ April 2023


සහතික පත්‍ර/ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා - 2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් 
Certificate and Advanced Certificate courses - March/ April 2023


උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා - 2023 ජනවාරි/ පෙබරවාරි 
Advanced Certificate courses - (January/ February 2023)


Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results