2022 ජනවාරි/  පෙබරවාරි January/ February 2022

පළමු වර්ෂ පළමු සමාසික පරීක්ෂණය (2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර්) 
First Year First Semester Examination  (August/ September 2022)


දෙවන වර්ෂ පළමු සමාසික පරීක්ෂණය (2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර්) Index of /wp-content/uploads/2018/05
Second Year First Semester Examination  (August/ September 2022)


තෙවන වර්ෂ පළමු සමාසික පරීක්ෂණය (2022 සැප්තැම්බර්/ ඔක්තෝබර්)  
Third Year First Semester Examination - (September/ October 2022)


සිව්වන වර්ෂ පළමු සමාසික පරීක්ෂණය (2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර්)  
Fourth Year First Semester Examination - (August/ September 2022)


ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය - 2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි 
Re-scrutinization of marks and grades - January/ February2022 


තෙවන වර්ෂ දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය (2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි) 
Third Year Second Semester Examination - (January/ February 2022)
(නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ද ඇතුළත්ව/ Including repeat students)


දෙවන වර්ෂ දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය  (2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි) 
Second Year Second Semester Examination - (January/ February 2022)
(නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ද ඇතුළත්ව/ Including repeat students)


සහතික පත්‍ර/ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා - 2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි 
Certificate/ Advanced Certificate courses - (January/ February 2022)
(නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ද ඇතුළත්ව/ Including repeat students)


ජ්‍යොතිෂ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව 2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි 
Certificate Course in Astrology - January/ February 2022


ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය - 2021 ඔක්තෝබර්/ 2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි 
Re-scrutinization of marks and grades - 2021 October/ 2022 January-February


පළමු වර්ෂ පළමු සමාසික පරීක්ෂණය 
(2021 ඔක්තෝබර්/ 2022 ජනවාරි/  පෙබරවාරි) 
First Year First Semester Examination  
(October  2021/ January/ February 2022)


පළමු වර්ෂ දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය
(2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි)
First Year Second Semester Examination 

(January/ February 2022)


Upcoming Events

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023.03.24 දින නිකුත් කළ 2022 අග�...

Mar

27

27 Mar - 04 Apr
කාලසටහන (පරිගණක සහතික පත්‍ර හා උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා) /timetable (certificate courses & advanced certificate courses)
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

25

25 Mar - 03 Apr
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (පළමු අදියර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Mar

24

24 Mar - 31 Mar
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (දෙවන වසර)/ issuing results (second year) - august/ september - 2022
2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර�...

Mar

17

17 Mar - 02 Apr
සංශෝධනය කළ කාලසටහන - පළමු වසර / amended time table - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

16

16 Mar - 20 Mar
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු වසර / issuing examination admissions - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව�...

Exam Results
See latest exam results