සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කරුණාකර අයදුම්පත Download කරගන්න.
Please download the application to fill.

Academic Year 2024

Diploma/ Higher Diploma Courses - 2024 Index of /wp-content/uploads/2018/05
Buddhism/ Pali/ Sanskrit
Japanese/Korean/Chinese/Hindi/French

DownloadsOnline Short  Courses in English Literature - 2024Index of /wp-content/uploads/2018/05

DownloadsOnline Short  Courses on Languages - 2024  
DEADLINE EXTENDED TO 20.01.2024

DownloadsBachelor of Arts (General) External Degree  - 2024
අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2023 දෙසැම්බර් 15 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

DownloadsCertificate, Diploma and Higher Diploma courses 
in English - 2024

DownloadsDiploma and Higher Diploma courses 
in Buddhist Counselling - 2024

DownloadsCertificate, Diploma and Higher Diploma courses 
in Tamil Language - 2024

Downloads
Upcoming Events

Apr

18

18 Apr - 03 May
Invitation for bids obtaining cleaning service for the year 2024/2025
The Chairman, Department Procurement Committee, Buddhist and...

Apr

18

18 Apr - 03 May
Invitation for bids - security services
The Chairman, Department Procurement Committee, Buddhist and...

Apr

09

09 Apr - 18 Apr
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන්/ not amended time tables - april/ may - 2024
<b>පළමු වසර දෙවන සමාසික �...

Mar

27

27 Mar - 30 Apr
Call for papers "international conference on postgraduate interdisciplinary research - 2024"
<b>Conference Tracks</b><br> Buddhist Philosophy and Bu...

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල/ re-scrutinization results - june/ july - 2023
2023 ජුනි/ ජූලි මාසයන්හි ප...

Mar

18

18 Mar - 05 Apr
අභ්‍යන්තර විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම / calling applications for internal examinations - april/ may 2024
2024 අප්‍රේල්/මැයි මාසයන�...

Exam Results
See latest exam results