සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කරුණාකර අයදුම්පත Download කරගන්න.
Please download the application to fill.

Academic Year 2024

Certificate, Diploma and Higher Diploma courses 
in English - 2024

DownloadsDiploma and Higher Diploma courses 
in Buddhist Counselling - 2024

DownloadsCertificate, Diploma and Higher Diploma courses 
in Tamil Language - 2024

DownloadsBachelor of Arts (General) External Degree  - 2024

Downloads
Upcoming Events

Sep

29

29 Sep - 16 Nov
පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම/ registration for postgraduate degree studies - 2024
මෙම විශ්වවිද්‍යාලය මග�...

Sep

29

29 Sep - 16 Nov
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම/registration of candidates for bachelor of arts (general) external degree - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Sep

29

29 Sep - 16 Nov
Calling applications from new candidates for certificate and diploma courses - 2024/ 2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Sep

27

27 Sep - 07 Oct
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම - issuing results - march/ april 2023
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව�...

Sep

25

25 Sep - 10 Oct
අභ්‍යන්තර විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම / calling applications for internal examinations - nov/ dec - 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Sep

22

22 Sep - 28 Oct
ලිඛිත පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දිනය සංශෝධනය වීම දැනුම්දීමයි
කළමනාකරණ සහකාර II ශ්‍රේ�...

Exam Results
See latest exam results