සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කරුණාකර අයදුම්පත Download කරගන්න.
Please download the application to fill.

Academic Year 2022/23

මාර්ගගත කෙටිකාලීන භාෂා පාඨමාලා  Index of /wp-content/uploads/2018/05
Online Short  Courses on Languages

Downloads
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
Bachelor of Arts (General) External Degree

Downloads


ඉංග්‍රීසි සහතික පත්‍ර/ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව/ ඉංග්‍රීසි උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා
Certificate course in English/ Advanced Certificate course in English
Diploma in English/ Higher diploma in English

Downloadsදෙමළ භාෂා සහතික පත්‍ර/ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 
Certificate Courses / Diploma Courses in Tamil language

Downloadsබෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා/ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

Downloads


Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results