අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා මාර්ගගත විභාග මාර්ගෝපදේශ 

  • 2021.10.11 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිත මාර්ගගත විභාග සඳහා මාර්ගෝපදේශ - Click here

  • මාර්ගගත විභාගයේදී ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශය සඳහා සකස් කළ නිර්ණායක - Click here


Online Supervised Examination Guide for Internal Students - 2021

  • Guidelines for the online supervised examinations which are scheduled to start on 11th October 2021 - Click here
  • Revised criteria of the English Department for online supervised examinations - Click here
  • Circular issued by the University Grants Commission regarding the conduct of online examinations - Click here
  • The first page to use in the online examinations - Click here
  • First Page - English.docx.pdf
Upcoming Events

Dec

06

06 Dec - 10 Dec
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the special lecture - no 06
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Dec

03

03 Dec - 04 Jan
ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධ ලබා දීමේ අවසන් දිනය / deadline of individual dissertation
2020/2021 සිව්වන වසර සඳහා වන �...

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results