අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත් / Applications for the Bachelor of Arts Degree

සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කරුණාකර අයදුම්පත Download කරගන්න.
Please download the application to fill.

March/ April 2023

ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය - පළමු වසර දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2021 ලියාපදිංචි සිසුන් (නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ද ඇතුළත්ව)
Bachelor of Arts - First Year Second Semester Examination - 2021 Registered Students (Including Repeat Students)

නැවත පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා / For repeat students

ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධිය- සිව්වන වසර දෙවන සමාසික පරීක්ෂණය - 2018 ලියාපදිංචි සිසුන් (නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ද ඇතුළත්ව)
Bachelor of Arts (Special) Degree- Fourth Year Second Semester Examination - 2018 Registered Students (Including Repeat Students)

නැවත පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා / For repeat students

Upcoming Events

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023.03.24 දින නිකුත් කළ 2022 අග�...

Mar

27

27 Mar - 04 Apr
කාලසටහන (පරිගණක සහතික පත්‍ර හා උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා) /timetable (certificate courses & advanced certificate courses)
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

25

25 Mar - 03 Apr
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (පළමු අදියර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Mar

24

24 Mar - 31 Mar
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (දෙවන වසර)/ issuing results (second year) - august/ september - 2022
2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර�...

Mar

17

17 Mar - 02 Apr
සංශෝධනය කළ කාලසටහන - පළමු වසර / amended time table - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

16

16 Mar - 20 Mar
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු වසර / issuing examination admissions - first year
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව�...

Exam Results
See latest exam results